Čo na­ozaj bude po­tre­bo­vať, aby do­ká­zala na Slo­ven­sku pre­žiť a aby si po jej od­chode mohla mať po­cit, že si jej pri­pra­vila su­per zá­ži­tok? Jasné, na pr­vom mieste budú ľu­dia, kto­rých stretne a ich prí­stup k nej, bez toho si to tu užiť ne­môže. Ale aj tak stále exis­tuje zo­znam vecí, ktoré môžu babe zo za­hra­ni­čia na Slo­ven­sku po­riadne uľah­čiť ži­vot.

 

Prvý deň, na ktorý ne­za­budne

Prvý veľký prob­lém, ktorý bu­deš mu­sieť rie­šiť, je pre­sved­čiť ju, že Slo­ven­sko je skvelé. Po vy­stú­pení z vlaku, či lie­tadla a roz­hliad­nutí sa po ne­po­riadku na­okolo, to­tiž ten po­cit mať ne­musí. Urob jej preto z pr­vého dňa v hlav­nom meste zá­ži­tok. Zo­ber ju na vý­hľad nad mesto, po­tom na dobrý obed, na­prí­klad do SOHO a po­tom nie­kam na shop­ping, možno len tak sa po­tĺkať ulič­kami Sta­rého Mesta a ob­ja­vo­vať útulné ma­ličké ob­cho­díky. Uvi­díš, hneď sa bude na Slo­ven­sko po­ze­rať inak.kamka

foto: flickr/Hugo

 

Zo­znam miest, ktoré musí vi­dieť, ale aj zo­znam miest, kto­rým sa musí vy­hnúť

Úplne vážne. Pred­stav si, aká by si bola sama rada, keby pre teba ta­kéto zo­znamy nie­kto pri náv­števe kra­jiny pri­pra­vil. Nejde len o to, že po­vieš o najk­raj­ších mies­tach Slo­ven­ska, ale hlavne jej uká­žeš, že je tu ví­taná. Že sme pria­teľ­ský ná­rod, ktorý je ochotný po­ra­diť, a to môže byť dô­le­ži­tej­šie ako čo­koľ­vek iné. No a na­vyše sa takto do­stane na sku­točne krásne miesta a vyhne sa tým, ktoré za to ne­stoja. Ak si chceš byť istá, že na žiadne z krás­nych slo­ven­ských miest ne­za­bud­neš, tento web ti možno po­môže.

kamkaBA

foto: tum­blr.com/swe­et­dan­de­lion

 

Rýchla prak­tická po­moc #1: Od­voz

Ono sa to možno nezdá, no jedna z vecí, s kto­rými bude mať tvoja ka­moška na Slo­ven­sku prob­lém, bude pre­su­núť sa z jed­ného miesta na druhé. Ak s ňou ne­bu­deš môcť sama všade be­hať, vždy je dobré mať v zá­sobe čísla taxi slu­žieb, ktoré jej po­môžu. Ak ťa príde po­zrieť ka­moška zo zá­pad­nej Európy, stačí po­ve­dať, že aj u nás fun­guje Uber

taxi

foto: dai­ly­hel­las.com

 

Rýchla prak­tická po­moc #2: Vo­la­nia a in­ter­net

Prav­de­po­dobne ne­bu­deš môcť byť s ka­moš­kou po­čas ce­lého jej po­bytu na Slo­ven­sku. Bu­dete si chcieť vo­lať, pí­sať, zdie­lať fotky, čo môže so za­hra­nič­nou kar­tou zna­me­nať ne­malé pe­niaze. Ak ale svo­jej za­hra­nič­nej náv­števe vy­ba­víš SIMku od ne­ja­kého slo­ven­ského ope­rá­tora, ušet­ríte veľa pe­ňazí a mô­žete byť stále v kon­takte. Naj­vý­hod­nej­šiu kartu po­núka 4ka. Vy­ba­víš ju za pár mi­nút na kaž­dej po­šte a za 1 min. ho­voru, 1SMS alebo 1MB dát za­platí iba 4 centy. Aj vďaka ta­ké­muto kom­fortu sa bude tvoja ka­moška cí­tiť ako doma. A presne o to ide :).

mobil

foto: pe­xels.com

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: flickr/Gu­il­laume Spe­urt

 

Komentáre