Hľa­dáš fo­to­ge­nické miesta v Bra­ti­slave? In­špi­ruj sa na­šimi tipmi, ktoré sme roz­de­lili do troch ka­te­gó­rii – prí­roda, his­tó­ria a jedlo. Či už bu­deš v te­nis­kách, lo­dič­kách alebo bu­deš mať chuť na ko­láč, krásne fotky máš za­ru­čené. 

Prí­roda

Hlavné mesto Slo­ven­ska nie je bo­haté na lesy a po­ho­ria, no za to má krásne parky a od­dy­chové zóny. Zo­ber ka­mošky a choďte sa na­prí­klad prejsť po Ša­fá­ri­ko­vom ná­mestí. Z kaž­dej strany na vás budú vy­kú­kať rozk­vit­nuté kvety alebo bu­jará ze­leň. Krásne fotky uro­bíš aj zo Sadu Janka Kráľa, ne­ďa­leko sa na­chá­dza aj Tyr­šovo ná­mes­tie, ktoré je tiež skvelé miesto na fo­te­nie.

His­tó­ria

Miesta, ktoré dý­chajú his­tó­riou sú me­dzi in­flu­en­cermi veľmi ob­ľú­be­nými. Ak tú­žiš po do­ko­na­lej fo­to­gra­fii s sta­ro­dáv­nym po­za­dím, za­ru­čene nav­štív Modrý kos­to­lík alebo Mú­zeum mesta Bra­ti­slava. Skve­lým mies­tom je aj ulica Kle­men­sova 17. Po­kiaľ sa ti nechce blú­diť po ulič­kách Sta­rého Mesta, nav­štív Bra­ti­slav­ský hrad, je to kla­sika, kto­rou nič ne­po­ka­zíš 🙂 .

View this post on Ins­ta­gram

💙

A post sha­red by Nu­ria Len­dí­nez (@nu­ria­lendnz) on

Jedlo

Fo­odb­lo­ge­rov a mi­lov­ní­kov dob­rého jedla pri­búda na Ins­ta­grame ako húb po daždi. Tiež rada cho­díš  na miesta, kde sa nie­len dobre na­ješ, ale uro­bíš aj dobré fotky na so­ciálne siete? Tak v tom prí­pade ne­za­budni nav­ští­viť tieto pod­niky – Ur­ban House, Bisto St. Ger­main, La Do­na­te­ria alebo zmrz­li­ná­reň Koun.

View this post on Ins­ta­gram

Na blogu je nový člá­nok o pia­tich kni­hách, ktoré mi zme­nili ži­vot → WWW.DA­NA­HA­VANA.COM (alebo link v BIO). Mala som cel­kom prob­lém vy­brať len 5 z toho množ­stva ktoré som za po­sledné roky pre­čí­tala, ale keď už som raz vy­brala, pí­salo sa mi jedna ra­dosť. Je to taká moja téma:) Tak dú­fam, že sa vám člá­nok bude pá­čiť a možno vás aj tro­chu in­špi­ruje. . Dajte mi do ko­men­tára vaše ob­ľú­bené knihy, nech sa aj ja in­špi­ru­jem a mám čo najb­liž­šie me­siace čí­tať 📚 . #dnes­ci­tam #knihy #dnes­no­sim #dne­so­bu­vam #ootd #out­fitdna #out­fitdne #slo­vakb­log #slo­vakb­log­ger #fas­hi­onb­log #fas­hi­onb­log­ger #bo­oks #bo­oks­helf #best­bo­oks #stger­main #bis­trost­ger­main #bra­ti­slava #bra­ti­sla­va­city #dnes­fo­tim 📸 @bra­ni­sla­visko

A post sha­red by Da­niela Ga­žová (@dana_ha­vana) on

Komentáre