Ne­bu­dem ti ra­diť o tom, že máš svoj mo­bil te­raz po­lo­žiť a ne­čí­tať tento člá­nok, pre­tože chcem, aby si to ve­dela. So­ciálne siete sú skvelá vec, ktorá ťa môže in­špi­ro­vať, mô­žeš cez ňu pod­ni­kať, roz­prá­vať sa s pria­teľmi, no môže ti aj zni­čiť vzťah. 

Prav­de­po­dobne stále za­bú­dame na to, že to, čo vi­díme na in­ter­nete a hlavne na Ins­ta­grame, je len akési po­zlátko, kto­rému ve­ríme a mys­líme si, že je prav­divé. Ne­skôr pri­chá­dzajú dep­re­sie z toho, že každý vy­zerá dobre, každý je úspešný, ces­tuje a za­báva sa a do­konca aj ten jeho par­tner vy­zerá dobre.

Ne­cháme sa zvá­dzať a ve­ríme, že ži­vot, ktorý ži­jeme, nie je dobrý, nie je tak zau­jí­mavý a chceme to zme­niť. Laj­ku­jeme a vlastne si to ani ne­uve­do­mu­jeme, tvo­ríme si ilú­zie a ve­ríme, že ľu­dia sú na in­ter­nete do­ko­nalí. Často sa to od­razí aj na na­šich vzťa­hoch, ktoré si bu­du­jeme, no ne­skôr usú­dime, že ten člo­vek nie je taký, ako sme si ho vy­sní­vali a že tiež má svoje chyby.

Na so­ciál­nych sie­ťach sa možno pre­zen­tu­jeme ako har­mo­nický pár v štýle „couple go­als“, no ako­náhle vy­pneme fo­to­apa­rát, po­doz­rie­vame je­den dru­hého a sme ne­šťastní.

zdroj: unsp­lash.com

Tieto dni je ľah­šie (a nie­kedy aj prí­jem­nej­šie) strá­viť čas sc­rol­lo­va­ním fo­tiek pek­ného muža na Ins­ta­grame, ako strá­vený čas so svo­jim sku­toč­ným par­tne­rom. Už to nie je žiadny prí­tomný oka­mih, ale sle­do­va­nie te­le­fónu, kedy pri­chá­dzate o vzácne spo­ločné chvíle. 

Tak­tiež ste oveľa viac ná­chyl­nejší na hádky, pre­tože po­doz­rie­vate je­den dru­hého z ne­very a chcete ve­dieť, s kým si ten druhý píše. So­ciálne siete nás až moc po­hl­tili a my ži­jeme len po­vr­chné ži­voty, ktoré si ne­vieme uspo­ria­dať a preto máme prob­lémy vy­dr­žať vo vzťahu, ktorý nie je len o hád­kach a po­doz­rie­vaní, či vy­tvá­raní si fa­loš­nej pred­stavy o tom dru­hom.

Od­lož ten te­le­fón a ne­do­voľ mu, aby ti zo­bral tvoj ži­vot a tvoj vzťah.

Komentáre