O Slo­ven­kách sa ho­vorí, že sú tie najk­raj­šie na ce­lom svete. Teda, nie­len že sa ho­vorí ono to tak aj sku­točne je. Av­šak te­raz by sme mohli pri­dať ku kráse aj prí­vlas­tok štý­lová, pre­tože slo­ven­ské ženy majú túto prob­le­ma­tiku v ma­líčku. 

Móda a štýl ide ruka v ruke, presne ako krása a Slo­venky. Keď však tieto 4 veci spo­jíme do­kopy, vznikne vra­žedná kom­bi­ná­cia, ktorá upúta kaž­dého. O tom nás kaž­do­denne pre­svied­čajú naše krásne devy zo Slo­ven­ska ako na­prí­klad Ka­ro­lína Cho­mis­te­ková, Janka To­panka, Do­mi­nika Du­cová, Lu­ciána Čvi­ri­ková či Ivana Gá­bo­rík

Ka­ro­lína Cho­mis­te­ková

Ria­di­teľka Miss Slo­ven­sko, ktorá sama vy­hrala v roku 2013 túto pre­stížnu sú­ťaž, má sku­točne štýl. Vie, čo no­siť, ako to no­siť a pre­dať to s pá­to­som. To, že sa po­hy­buje v mód­nom prie­mysle je jasné na prvý po­hľad. My ne­mô­žeme viac len tlies­kať za tento módny po­čin, v kto­rom za­kom­po­novla je­den z naj­ho­rú­cej­ších tren­dov. Opa­sok/ ka­belka od Fendi.

Janka To­pánka

Janka je v pod­state 4in1. Cer­ti­fi­ko­vaná módna šty­lis­tka, make-up ar­tis­tka, fo­to­grafka a ins­tab­lo­gerka. Nedá sa oča­ká­vať iné ako cho­diacu do­ko­na­losť. Presne to platí pri kaž­dom jej look. V tomto skom­bi­no­vala tren­dové káro s no­vin­kou v mód­nom prie­mysle- prie­hľad­nou ka­bel­kou.

Do­mi­nika Du­cová

Do­mi­nika je ži­vým prí­kla­dom, že móda nie je nuda. Uká­zala to aj na tomto out­fite, ktorý jasne vy­sti­huje jej vzťah k ob­lie­ka­niu. Re­bel­ský look, ktorý je do­ko­nalý či už na ve­čer s čer­ve­nými san­dál­kami na opätku, alebo te­nis­kami cez deň.

Lu­ciána Čvi­ri­ková

Fi­na­lis­tka 18. roč­níka Miss Slo­ven­sko, v kto­rom sa stretla aj s Ka­ro­lí­nou Cho­mis­te­ko­vou ju do­stali do po­ve­do­mia veľmi rýchlo a jej cit k ob­lie­ka­niu jej k tomu len do­po­mo­hol. Trendy out­fit v kto­rom skom­bi­no­vala cyklo šortky so sa­kom sú ab­so­lútny hit preto dá­vame pa­lec hore.

Ivana Gá­bo­rík

Ta­neč­nica, spo­lu­ma­ji­teľka Kat­tiva fas­hion a man­želka úspeš­ného ho­ke­jistu je v móde ako  ryba vo vode. Kto skúsi po­chy­bo­vať je blá­zon. Po­tvr­dila to aj týmto po­či­nom, ktorý už len pri po­hľade na fotku pri­vá­dza leto aj do toho naj­poch­múr­nej­šieho po­ča­sia.

View this post on Ins­ta­gram

Once upon a time….🦋

A post sha­red by ⠀Ivana Ga­bo­rik (@iver­sanns) on

Komentáre