Nemá zmy­sel vlast­niť naj­nov­šie módne vy­chy­távky a za­ob­sta­rá­vať si všetko, čo sa nosí, ak sa to po­tom v tvo­jej skrini stráca v kope ďal­šieho šat­stva a do­pl­n­kov. Nie je možné, aby mladá žena, ktorá má rada módu a štýl, každé ráno stála pred zrkad­lom a stre­so­vala, že nemá čo na seba. Koľko vecí, kto­rými máme na­pchaté skrine, na­ozaj no­síme? Sme s nimi spo­kojné? Aká je kva­lita ob­le­če­nia, ktoré vlast­níme? Po­môcť nám môže re­duk­cia a or­ga­ni­zá­cia ob­sahu šat­níka,  ktorú som ja sama spra­vila ne­dávno a malo to na mňa až te­ra­pe­utický úči­nok. Moja skriňa je te­raz po­lo­prázdna, ale mám po­cit, že som sa oslo­bo­dila od vecí, ktoré som ne­no­sila, ne­se­deli mi, boli ne­kva­litné a môj kaž­do­denný vy­ber out­fi­tov sa zme­nil. Na pr­vom mieste je pre mňa mož­nosť skom­bi­no­vať všetko so všet­kým. Roz­hodla som sa pri­niesť nie­koľko rád, ako or­ga­ni­zo­vať svoj šat­ník, aby si každé ráno pred ním ne­za­ží­vala peklo.

Or­ga­ni­zá­cia je všetko

Vy­tvor si na všetko zvláštne miesto a sys­tém. Je na tebe, ako a podľa čoho bu­deš mať všetko roz­trie­dené. Mne sa veľmi osved­čili rôzne plas­tové aj lát­kové boxy, ve­šiaky na dvere skrine, vrecká a po­dobne. Stretla som jednu star­šiu pani, ktorá mi pre­zra­dila, že má všetky ve­šiaky v skrini rov­naké, bie­lej farby, aby ju ne­rušli od sa­mot­ných fa­rieb ob­le­če­nia. Až taká de­tai­lis­tka byť ne­mu­síš, dô­le­žité je, aby si ve­dela, kde čo máš. Ak si zvyk­nutá ob­lie­kať si nie­ktoré kúsky vždy spolu, za­ves ich na je­den ve­šiak, ako zá­klad out­fitu.
3587190f87eba43ea5e5751895cfd7e9foto: pin­te­rest.com

Stav na zá­kladné kúsky

Pod tým mys­lím ob­le­če­nie, ktoré je ľahko no­si­teľné a dosť ne­ut­rálne na to, aby bolo kom­bi­no­va­teľné so všet­kým. Biele tričko, čierne šaty, modré rifle, ko­žená bunda, biela ko­šeľa a po­dobne. Do ta­kýchto ku­sov odevu in­ves­tuj, mali by byť kva­litné a mali by ti per­fektne sad­núť.
1-1foto: www.sty­list.co.uk

Za­budni na „toto si ob­le­čiem, až keď……“

Dlho som mala v skrini veci, pri kto­rých som ho­vo­rila: toto si ob­le­čiem, až keď schud­nem, až keď k tomu náj­dem vhodnú sukňu, toto je prí­liš nové a pekné na to, aby som to no­sila často, tieto to­pánky sa ho­dia iba k týmto ša­tám, ale pod tie šaty sa nedá na­osiť pod­pr­senka s ra­mien­kami, takže vlastne ne­no­sím ani jedno, ani druhé…Stopni ta­kéto zmýš­ľa­nie.  V tvo­jom šat­níku by mali byť len veci, ktoré na­ozaj no­síš. Ak bu­deš v pro­cese trie­de­nia, pri kaž­dom kúsku si po­lož otázky:  Páči sa mi to ešte? No­sím to? Sedí mi to? Ak niečo ne­sedí tvojmu osob­nému štýlu, alebo si to na sebe ne­mala viac než rok, je ti to tesné alebo voľné, vy­raď to.

co­ver foto: pin­te­rest.com

Komentáre