Pri­znajme si to. Blond farba vla­sov je toto leto hi­tom. A viete čo? Každý, vrá­tane Niny Dob­rev až po Debby Ryan chce s týmto od­tie­ňom expe­ri­men­to­vať presne v tomto ho­rú­com ob­dobí. Ale cesta k sta­tusu blon­díny nie je jed­no­du­chá, najmä ak ste ne­boli, ci­tu­jem Lady Gaga: Born This Way.

Väč­šina ko­lo­ris­tov ne­od­po­rúča bie­le­nie doma, a to z dob­rého dô­vodu. Veci sa môžu veľmi rýchlo po­ka­ziť a z krás­nych ble­dých pra­me­ňov stať žlté, či do­konca ze­lené. A po tom predsa žiadna z nás ne­túži. Ko­lo­rista z New York City, Kyle White, je veľmi známy me­dzi ame­ric­kými ce­leb­ri­tami a mód­nymi edi­tormi ako špe­cia­lista na túto farbu vla­sov. „Mys­lím, že každý by mal byť blond as­poň raz v ži­vote,“ ho­vorí. „Tam je na­ozaj od­tieň, ktorý pra­cuje pre kaž­dého.“

Tu sú jeho tipy, ktoré by ste mala do­dr­žia­vať, ak chcete byť cez leto mag­ne­tom pre mu­žov:

1. Ak ste si ni­kdy pred­tým vlasy ne­far­bili, bu­dete sa o ne po ap­li­ko­vaní mu­sieť oveľa viac sta­rať.  Tak­tiež ne­za­bud­nite upo­zor­niť vášho ka­der­níka, že na sebe pr­vý­krát ap­li­ku­jete bie­lidlo/pe­ro­xid.

2. Ne­ho­vorte o farbe. Ak si nie ste vla­sový pro­fe­si­onál, ne­skú­šajte po­pí­sať od­tieň, ktorý hľa­dáte. Dr­žte sa slo­vami, ktoré každý vie. Možno ne­viete, čo tieto tech­nické ter­míny ako“ po­po­lavé “ vlastne zna­mená, a tak by ste mohli spro­stred­ko­vať úplne inú spätnú väzbu od svojho ko­lo­ristu, ako ste žia­dali.

3. Pri­neste ob­rá­zok, ale buďte múdre. Po­ob­ze­rajte  sa pre in­špi­rá­ciu v okruhu ľudí, ktorí majú po­dobné oči a sfar­be­nie kože ako vy. V opač­nom prí­pade, vy­braný fa­rebný od­tieň ne­musí sad­núť va­šej po­kožke a vy bu­dete zby­točne skla­maná.

4. Urobte svoju do­mácu úlohu. Nie­koľko zla­tých pra­vi­diel pre zdravé vlasy, ktoré udr­žia vaše novo na­far­bené vlasy krásne ako prvý deň náv­števy od­bor­níka. Ne­umý­vajte si vlasy šam­pó­nom každý deň, bo­hato stačí každý druhý. Vy­hodte všetky ko­vové kefy, omnoho vý­hod­nej­šie sú tie s prí­rod­nými šte­ti­nami.  Ne­sušte si vlasy fé­nom za každú cenu, tak­tiež upra­vo­va­nie žeh­lič­kou či kul­mou na vlasy sa snažte zre­du­ko­vať na mi­ni­mum. Čím čas­tej­šie to bu­dete ap­li­ko­vať, tým rých­lej­šie vám farba zíde dole.  Ak bu­dete v kon­takte so sl­nieč­kom, ne­za­bud­nite na mo­derný klo­búk alebo šil­tovku, vaše vlasy sa vám po­ďa­kujú. Týž­denná bio-liečba vla­so­vými pro­duktmi by pre vás mala byť už for­ma­lita, nie nová in­for­má­cia.

5. Buďte re­a­lis­tické. Po­kiaľ máte čierne vlasy, ne­ča­kajte, že pôjdu do pla­tiny za je­den deň. Mohli by ste skon­čiť s ťaž­kými vla­so­vými po­ško­de­niami, kto­rým by po­mo­hol len ra­di­kálne kratší zo­strih. Ak je vaša ak­tu­álna farba vla­sov gaš­ta­nová alebo tmavo čer­vená, prav­de­po­dobne bu­dete mu­sieť na­plá­no­vať tri stret­nu­tia na to, aby ste do­siahli vzhľad zdravo vy­ze­ra­jú­cej blon­díny . Ale vec je, že väč­šina prí­rod­ných čer­ve­nov­lá­sok vy­zerá dobre s tep­lej­šími tónmi, takže by sa im skôr ho­dili zlaté alebo me­dené od­tiene blond, než pla­ti­nové.

Ak sa pý­šite svetlo hne­dou far­bou, ale chcete jej dať zbo­hom, tiež by to malo tr­vať asi tri stret­nu­tia. To by malo zní­žiť cel­kový zá­klad, pre­tože veľa hne­dých od­tie­ňov môže byť po­merne plo­chých. Mô­žete“ oži­viť „zá­klad v pól úrovni alebo pl­nej výške, v zá­vis­losti na tom, ako ďa­leko chcete ísť. Ale po­zor, svetlé vlasy budú pre vás veľká zmena, tak na to choďte po­maly.  Mali by ste za­čať s chla­de­ním tón, takže ho­vorte svojmu ka­der­ní­kovi slová ako“ pie­sočná „a“ bé­žová“. Štart bude pri­klo­nený tro­chu na tem­nej­šiu stránku, a po­tom vy­bu­du­jete svet­lej­šie od­tiene o 4-6 týž­dňov ne­skôr. Čo sa týka at-home údržby, roz­hod­nite sa pre ne­jakú týž­dennú in­ten­zívnu sta­rost­li­vosť, ktorá bude za­hŕňať masky a vý­živné oleje, ale snažte sa ne­za­ťa­žiť svoje pra­mene. Ak máte tmavo hnedé alebo čierne vlasy, bude to chcieť veľa tr­pez­li­vosti. Podľa Whi­te­ových skú­se­ností, v de­via­tich prí­pa­doch z 10, pre diev­čatá s čier­nymi vlasmi, svetlý blond jed­no­du­cho nie je pri­ro­dzený vzhľad. Po­kiaľ ste tma­vej pleti a máte tmavé oči, mali by ste  sna­žiť o tmav­šie od­tiene, na­prí­klad vo farbe medu. Ak chcete, mô­žete pri­dať chladné, ľa­dové fa­rebné oži­ve­nie len na kon­coch pre ná­val jasu. Mali by ste na­ozaj oča­ká­vať, že pro­ces „blon­dína“ bude tr­vať až 4 stret­nu­tia u ka­der­níka, aby sa na­ozaj ne­poš­ko­dili vlasy. Dalo by sa do­konca po­kú­siť pre­dl­žo­vať náv­števy, a ča­kať me­dzi­tým osem až de­sať týž­dňov. Me­dzi jed­not­li­vými stret­nu­tiami, at-home údržba bude zrejme viac ná­ročná na pra­covnú silu. White od­po­rúča ko­ko­sový olej ako hl­boko kli­ma­ti­zu­júci liek. Dajte ho pred spa­ním na kon­čeky svo­jich vla­sov, ale ráno ne­ča­kajte zá­zraky. Vý­sledky sa do­sta­via čo­skoro, ča­som. ☺

Tak, a sme na konci nášho tu­to­riálu. Pre­chod na blond chce veľa tr­pez­li­vosti. Ak to ne­odf­lák­nete, vý­sle­dok bude za­ru­čene stáť za to!

foto: stocksy

Komentáre