Ďalší roz­chod, po­vieš si. Ale je v tom oveľa viac, že? Mi­lo­vala si ho. Mi­lo­vala si na ňom všetko. Jeho oči, úsmev, tvár, telo, jeho dobrú po­vahu, jeho chyby, jeho ma­lič­kosti čo pre teba ro­bil. A on tak isto mi­lo­val teba.

Mi­lo­val. Uve­do­míš si, že už po­u­ží­vaš mi­nulý čas. Nie je to te­raz.

Te­raz ti všetko chýba. Tie letné ve­čery a pre­chádzky ve­čer­ným mes­tom. Tie bozky na tvár a čelo, dr­ža­nie sa za ruky. Váš spo­ločný hu­mor, se­de­nie s jeho ro­dičmi v obý­vačke pri čaji. Chýba ti po­cit byť mi­lo­vaná. No zlatko, za­budni na to, mi­luj najprv samú seba. 

Zdroj: pe­xels.com

Ak ti to ne­vyšlo s ním (a ani s tým pred­tým) je to pre to, že ste si ne­boli sú­dení. Nie­kto na svete čaká práve na teba a bude ťa mi­lo­vať naj­viac ako to pôjde, preto to osud za­ria­dil takto. Ak ti to ne­vyšlo s ním, je to preto, že ne­bol pre teba ten pravý. Preto, že možno po čase by si s ním aj tak ne­bola šťastná. Preto, že si ťa ne­vá­žil. Preto, že ti kla­mal. Preto, že ťa ne­po­dr­žal, keď mal.

Ve­ľa­krát sa stáva, že vzťah, ktorý vy­zerá ako do­ko­nalý na vo­nok, nie je vô­bec taký. Že sa za tým skrý­vajú hádky, ne­dô­vera a ne­po­ro­zu­me­nie vo vzťahu. 

Moja milá, je dobré že to skon­čilo. 

Tvoje roz­hod­nu­tia a osud ťa raz do­ve­die na správne miesto a tam sa stret­nete. S člo­ve­kom, pri kto­rom ih­neď po­cho­píš, prečo to ne­vyšlo s iným. S člo­ve­kom, s kto­rým bu­deš chcieť byť. S kto­rým si na­plá­nu­ješ bu­dúc­nosť, ktorý si na teba nájde čas, ktorý ťa bude úp­rimne mi­lo­vať. 

Zdroj: tum­blr.com

No te­raz asi ešte nie je správny čas. A nie­kedy je od­miet­nu­tie (alebo roz­chod) naj­lep­ším rie­še­ním.

Možno máš toho te­raz veľa, v hlave zmä­tok, cí­tiš okolo seba chaos a ne­po­ria­dok. No raz, keď sa upo­ko­jíš, stí­šiš, na­učíš sa mi­lo­vať samú seba, na­učíš sa že máš hod­notu, že si krásna a in­te­li­gentná … príde.

Príde nie­kto, s kým to všetko bude dá­vať zmy­sel.

Komentáre