Ahoj,

viem, že si bola silná a te­raz si mys­líš, že nie si. Ver mi, si ešte sil­nej­šia. Chcela som ti len po­ve­dať, že všetko zlé, čo sa ti v ži­vote udialo, bol len veľký hustý dážď v tvo­jom ži­vote a ja ve­rím, že príde žiara slnka, ktorá zmení tvoju tem­notu. Tr­pela si ve­ľa­krát aj za to, za čo si vô­bec ne­mohla. Pla­kala si sama a ni­kto ťa ne­po­čul, no ja viem, že si ne­bola ni­kdy sama. Vždy tu bol nie­kto, kto o tebe a tvo­jom trá­pení ve­del, možno len ne­ve­del ako ti v tvo­jom trá­pení po­môcť a možno si ani nech­cela po­moc. Možno toto bol ten dô­vod, prečo po­moc ne­prišla.

Veľa bo­lesti si vy­tr­pela aj tvoja duša, ktorá bola viac­krát zlo­mená. Nech­cela si po­čuť len pekné reči pre­tože si ich mala dosť, bola si uzav­retá do seba, do svo­jej bo­lesti. Ni­kto ni­kdy ne­ve­del po­cho­piť, prečo je tvoja duša tak chladná. Ni­kto ne­ve­del, prečo si tak uzav­retá do seba. Ja to viem. Viem, že je to preto, lebo ťa zlo­milo veľa ľudí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: List zlo­me­nému diev­čaťu

Vždy keď sa po­ze­ráš do zrkadla, hľa­dáš na sebe ko­pec ne­do­ko­na­lostí. Vždy sa sna­žíš vy­lep­šiť svoj zo­vňaj­šok ne­ja­kými šmin­kami, ktoré však za­krý­vajú tvoju pravú krásu. Ty sama si ju ne­chá­vaš pre seba, bo­jíš sa uká­zať svoju krásu svetu. Bo­jíš sa uká­zať svoju bo­lesť. Ob­čas ju skrý­vaš aj sama pred se­bou. Uká­žeš úsmev a is­kry v očiach, no často tomu ne­ve­ríš a tvoj úsmev je hraný a ne­vní­maš, že si ho au­to­ma­ticky na­sá­dzaš každý je­den deň len čo ot­vo­ríš oči a vsta­neš z po­stele. Sna­žíš sa okla­mať kaž­dého, len aby ne­ve­del ako ti na­ozaj je. Ja viem, že vo svo­jom vnútri tr­píš a po­tre­bu­ješ po­moc. Chcem ti po­ve­dať, že viem, aké ťažké je na­sá­dzať si každý deň úsmev a byť znova plná ener­gie. Viem, že tr­píš a ča­káš na šťastné mo­menty vo svo­jom ži­vote ale ver mi, ti mo­menty prídu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: List zlo­me­nému diev­čaťu

Viem, že si pre­šla mno­hými vý­zvami, ale stále si tu a kaž­dou pre­káž­kou, ktorú si zdo­lala, si sil­nej­šia tak si to za­čni uve­do­mo­vať. Skús sa ob­zrieť späť a po­vedz si, koľko si toho už zvládla. Ne­vra­caj sa na miesta, ktoré si už pre­ko­nala. Ne­vra­caj sa k sta­rým vzťa­hom a sta­rým pria­teľ­stvám. Skús za­žiť niečo nové. Niečo lep­šie, čo na­plní tvoj ži­vot ra­dos­ťou, nie bo­les­ťou. Za­čni sa viac ve­no­vať sebe a svo­jim zá­ľu­bám. Mysli na seba a na to, čo ťa v ži­vote robí šťast­nou a ak si to ná­ho­dou ešte ne­našla, ver mi, že na svete sú veci, ktoré ťa ba­via, len si ne­mala čas zis­tiť to. Tak vstaň a mysli po­zi­tívne, nie si do­ko­nalá ale si vý­ni­močná. Ver, že nie­kto si tvoju vý­ni­moč­nosť za­mi­luje.

Komentáre