Roz­hodla som sa na­pí­sať tento člá­nok vzhľa­dom na uply­nulé uda­losti. Nie­kedy nás vie ži­vot na­ozaj po­riadne pre­skú­šať. Do cesty nám po­súva rôzne pre­kážky a to v čase kedy bý­vame naj­šťast­nej­šie. Všetko je v po­riadku a zrazu sa niečo stane. Niečo, čo za­tra­sie ce­lým  tvo­jim ži­vo­tom a ty si uve­do­míš, že všetky tvoje do­te­raj­šie prob­lémy boli trápne.

#Al­lWhite @figtny #white #zara

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

 

Nie­kedy však tento bu­dí­ček asi na­ozaj po­tre­bu­jeme. Malú pri­po­mienku na to aby sme si uve­do­mili, že kým nejde o ži­vot, nejde fakt o nič. Na všetko os­tatné sa nájde rie­še­nie. Ostať po­zi­tívny vo chví­ľach kedy sa vám ži­vot rúca dá sku­točne za­brať. Práve vtedy sa ukáže, kto pri nás sku­točne stojí. Kto je ochotný prísť o pol­noci a po­držať nás.

Vtedy vieme, že to, že ti nie­kto deň ne­od­pí­sal nie je žia­den prob­lém. Do­konca ani to, že ťa ne­chal za­tiaľ čo ty si ho mi­lo­vala nie je nič čoby sa ne­dalo pre­ko­nať. Príde iný, na svete je mnoho mu­žov, ktorí by dali všetko za to len aby mohli byť s te­bou. Ani tá ne­spra­vená skúška ne­vadí. Načo inak by nám boli po­nú­kané náh­radné ter­míny? Do­konca ani taký vy­ha­dzov v práci nie je na­po­kon až taký strašný. Stále máme dve ruky a nohy na to aby sme si mohli nájsť niečo, čo nám bude vy­ho­vo­vať viac.

@mar­kina #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Skúsme v ži­vote tro­chu me­nej dra­ma­ti­zo­vať. Ne­robme si z kaž­do­den­ných prob­lé­mov vrásky na tvári. Zre­la­xujme a uží­vajme si, kým máme tú mož­nosť žiť. Verme, že všetko sa deje z is­tého dô­vodu a že aj tie ťažké chvíle nás majú nie­čomu na­učiť. Verme tomu, že ži­vot by nám ne­na­lo­žil viac ako sme schopní zvlád­nuť. Buď vďačná, za ťažké uda­losti v tvo­jom ži­vote, pre­tože práve tie ti ukážu aká silná do­ká­žeš v sku­toč­nosti byť. A ne­za­budni, že všetko, čo sa deje raz po­mi­nie. A aj to trá­pe­nie je len do­časné…

Komentáre