Moja drahá, možno práve pre­ží­vaš ob­do­bie, kedy ne­cí­tiš vô­bec nič. Smú­tok? Ra­dosť? Hnev? Nič. Po­viem ti, toto je jedno z naj­hor­ších ži­vot­ných ob­dobí, aké môže byť. Pre­tože, ak nič ne­cí­tiš, je ti úplne jedno, čo bude s tvo­jim ži­vo­tom.

Foto: unsp­lash.com

Možno za toto zlé ob­do­bie môžu hádky s ka­ma­rátmi, nez­hody s pria­te­ľom, možno ne­ľahká mi­nu­losť, ktorá v tebe zni­čila aj po­sledný pla­mie­nok citu. No na to mu­síš prísť ty sama. Veď predsa, ak na to ne­prí­deš, ni­kdy ne­bu­deš schopná za­čať opäť cí­tiť.

Jedna ka­ma­rátka mi raz roz­prá­vala svoj prí­beh, kvôli kto­rému pre­stala cí­tiť všetku ra­dosť a chuť do ži­vota. Roz­prá­vala mi o svo­jej ro­dine, ale aj o tom, ako ju ka­ma­ráti ne­dr­žia, ale ani ne­púš­ťajú, a to v nej po­cit ni­čoho vy­vo­láva ešte viac.

Pri ta­kýchto si­tu­áciach sa zvyk­nem po­za­sta­viť a roz­mýš­ľať nad ži­vo­tom. Nad tým, že ja mám v ži­vote všetko. Kom­pletnú ro­dinu, ka­ma­rá­tov, ktorí by za mňa dali aj ruku do ohňa, mám čo jesť, čo si ob­liecť, proste nič mi ne­chýba, no predsa sa často sťa­žu­jem na to, aký mám ži­vot.

Foto: unsp­lash.com

Je ťažké sa do­stať z tohto ob­do­bia, ale na to po­tre­bu­ješ: od­hod­la­nie, tr­pez­li­vosť, správ­nych ľudí okolo seba a veľa vnú­tor­nej sily. Nič nejde hneď a všetko má svoj čas.

OD­HOD­LA­NIE po­tre­bu­ješ pre­dov­šet­kým na to, aby si vô­bec do­ká­zala za­čať roz­mýš­ľať nad pr­vým prí­zna­kom ne­cí­te­nia.
TR­PEZ­LI­VOSŤ po­tre­bu­ješ na to, aby si sa ne­vzdá­vala, aj keď ne­pôjde všetko ľahko a jed­no­du­cho.
SPRÁV­NYCH ĽUDÍ po­tre­bu­ješ na to, aby ťa mal kto po­držať, keď to bude ťažké. Na to, aby ťa mal kto vy­po­čuť a po­ra­diť ti.
VEĽA VNÚ­TOR­NEJ SILY po­tre­bu­ješ na to, aby si to do­ká­zala. Ak máš do­sta­tok vnú­tor­nej sily nič ťa ne­za­staví na ceste za cí­tení tých po­ci­tov, ktoré v tvo­jom ži­vote tak chý­bajú.

Ver si!


A preto, moja milá ka­ma­rátka, ak bu­deš hľa­dať prí­činu, ktorá za to, že nič ne­cí­tiš môže, ak sa ne­vzdáš a bu­deš silná, ja ve­rím, že čo­skoro príde úspech a opäť bu­deš schopná cí­tiť lásku, ra­dosť a šťas­tie, ktoré je v ži­vote tak dô­le­žité cí­tiť.

„Prí­liš veľa mys­líme a prí­liš málo cí­time. Viac ako stroje po­tre­bu­jeme ľud­skosť. Viac ako rozum po­tre­bu­jeme lás­ka­vosť a mier­nosť. Bez toho zvl­číme a stra­tíme všetko.“
– Char­les Spen­cer Chap­lin

Komentáre