Vraví sa, že ten, čo ťa pod­ve­die raz, urobí to aj po dru­hý­krát. Ne­zá­leží na tom, ako dlho váš vzťah trval, na­ozaj to ukrutne bolí. Máš po­cit, že ti kr­váca srdce a aj keď sa sna­žíš v spo­loč­nosti tvá­riť, že ti to je v pod­state jedno, po ve­če­roch zmá­čaš van­kúš sl­zami. Aj keď svojho par­tnera po­doz­rie­vaš z ne­very, tvoja in­tu­ícia ne­musí byť okam­žite správna. Preto ostaň po­kojná a rad­šej si všetko pre­ver. To, či ťa par­tner pod­vá­dza mô­žeš zis­tiť tak, že mu po­lo­žíš správne otázky. Tu je nie­koľko z nich.

Prečo si mi ne­zo­dvi­hol te­le­fón?

Nie­kto, kto ťa pod­vá­dza klame. Ur­čite si ne­pa­mätá všetky svoje klam­stvá, ktoré ti na­roz­prá­val. Preto sa snaží čo naj­me­nej s te­bou ko­mu­ni­ko­vať, čo zna­mená, že ti ne­zo­dvihne te­le­fón. Preto sa ho ur­čite na to opý­taj a roz­hodne ho pri­chy­tíš pri tom, ako ti klame. Sna­žia sa z teba uro­biť zby­točnú hys­terku tým, že na tvoje otázky má na­ozaj veľmi chabé od­po­vede, kto­rými na teba v pod­state za­čne úto­čiť. Na­prí­klad: „Te­raz ti mám dví­hať te­le­fón každú se­kundu?“ Tvoj pria­teľ pri tejto otázke zne­is­tie a riadi sa hes­lom naj­lep­šia ob­rana je útok.

zdroj: unsp­lash.com

Z akého dô­vodu už o tejto osobe ne­ho­vo­ríš? Prečo si sa za­čal ve­no­vať týmto čin­nos­tiam?

Jed­ným zo zna­kov, že ťa pod­vá­dza môže byť aj zmena jeho sprá­va­nia. Na­prí­klad ak pred­tým zvy­kol o ne­ja­kej osobe ho­vo­riť a te­raz už o nej ne­padne ani slovko alebo sa o seba viac zau­jíma. Chodí do po­sil­ňovne, stra­vuje sa zdrav­šie a cel­kovo sa stará o svoj zo­vňaj­šok. Nie však každá ta­káto nová ru­tina musí byť zna­kom ne­very. Nie­ktoré ná­vyky sa môžu pri­pi­so­vať tomu, že tvoj par­tner emo­ci­onálne vy­spel alebo ho v práci po­vý­šili. Takže ne­mu­síš okam­žite pa­ni­ká­riť. Len preto, že za­čal hrá­vať te­nis ťa predsa ne­musí pod­vá­dzať.

Kde si bol a s kým?

Ne­ver­ník ti veľa vecí za­tají, čo môže zna­me­nať, že ťa už viac ne­in­for­muje o tom, kde bol. A hlavne s kým. Ako­náhle sa o tieto de­taily za­čneš zau­jí­mať, od­po­vedá ti vy­hý­bavo a snaží sa akýmsi spô­so­bom zme­niť tému. Av­šak ak ti niečo za­ta­juje raz alebo dva­krát, ne­musí to okam­žite zna­me­nať, že ťa pod­vá­dza. Možno pre teba pri­pra­vuje ne­jaké prek­va­pe­nie alebo ťa chce po­te­šiť nie­čím ne­tra­dič­ným.

zdroj: unsp­lash.com

Čosi sa v na­šom vzťahu zme­nilo, niečo sa s te­bou deje?

Na za­čiatku vzťahu môže byť pre teba ná­ročné zis­tiť, či všetko ply­nie tak, ako má. Ak však spolu cho­díte istý čas, po­znáš všetky jeho ná­lady – keď je smutný, šťastný, na­hne­vaný, roz­ru­šený či roztr­žitý. Je preto pre teba ľah­šie zis­tiť, či ťa pod­vá­dza. Za svoje chyby ob­vi­ňuje iných a na otázku, čo sa vo va­šom vzťahu zme­nilo, pri­ne­sie na­ozaj chabú od­po­veď.

Aký si mal v práci deň?

Zá­visí od si­tu­ácie, v kto­rej túto otázku po­lo­žíš. Ak sa od­po­vedi vy­hýba, ne­musí to hneď zna­me­nať, že ťa pod­vá­dza. Možno ho na­ozaj nie­kto v práci na­štval a nechce o tom ho­vo­riť, pre­tože by sa opäť zby­točne roz­čú­lil. Preto ne­pa­ni­kár, ak pri tejto otázke ostane ti­cho. Možno ťa len nechce zby­točne za­ťa­žo­vať svo­jimi pra­cov­nými prob­lé­mami alebo ne­túži po na­pätí v do­mác­nosti. Rad­šej si chce od­dých­nuť a ne­mys­lieť na to, čo sa stalo. Keď máš ale po­cit, že sa tejto otázke vy­hýba každý deň a zá­merne, môže to zna­me­nať, že ešte ne­sta­čil vy­mys­lieť do­sta­točné klam­stvo na to, aby za­kryl svoju ne­veru.

Ak sa od­ha­líš par­tne­rovu ne­veru, ne­začni na neho hneď hys­te­ricky kri­čať a ne­rob mu žiadne scény. Len mu v po­koji po­vedz, ako sa cí­tiš a spý­taj sa ho, či ho po­doz­rie­vaš z ne­very opráv­nene. Ne­rob hneď žiadne roz­sudky, najprv si ho vy­po­čuj a snaž sa to rie­šiť s na­ozaj chlad­nou hla­vou. Ča­som by ťa tvoje roz­hod­nu­tia mohli za­čať mr­zieť.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre