Spra­vidla platí staré známe: “Za­ká­zané ovo­cie chutí naj­viac.”

Mi­ni­málne je­den­krát za ži­vot to za­žije tak­mer každý. Za­hľa­díte sa do vy­da­tého ko­legu, ne­do­stup­nej šéfky či do su­seda, ktorý má 2 deti a šťastnú ro­dinu. Nie na­darmo sa ho­vorí, že za­ká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie. 

Pre chvíľ­kové po­te­še­nie by sa tak ľu­dia ve­ľa­krát vzdali čo­ho­koľ­vek – a ne­skôr by to ľu­to­vali. A ve­ľa­krát pre niečo, čo za to ab­so­lútne ne­stojí. Preto ak vás to práve ťahá k spo­mí­na­nému “za­ká­za­nému ovo­ciu”, zhl­boka sa na­dých­nite a ra­ci­onálne sa skúste za­mys­lieť nad tým, či ná­ho­dou prí­či­nou nie je nie­ktorý z týchto 5 dô­vo­dov. Ak áno, ste na pol­ceste k tomu, aby ste sa svo­jej “zá­vis­losti” od ta­ké­hoto člo­veka zba­vili.

#1 Mys­líte si, že tento člo­vek po­tre­buje vašu po­moc

Vám to možno príde zvláštne, no nie­ktorí ľu­dia jed­no­du­cho po­tre­bujú mať po­cit, že sa o nie­koho sta­rajú, a že nie­kto je vy­slo­vene od­ká­zaní na ich po­moc. Po­cit po­treb­nosti je pre nich sil­nejší ako láska a preto ich pri­ťa­hujú ľu­dia, o kto­rých by sa “mu­seli” sta­rať – v mno­hých prí­pa­doch pre­dov­šet­kým fi­nančne.

#2 Láka vás pred­stava, že ho/ju bu­dete môcť zme­niť na svoj ob­raz

V tomto prí­pade zas mô­žete byť zá­vislí na pred­stave, že nie­koho bu­dete môcť zme­niť na svoj ob­raz. Daná osoba vás teda ne­pri­ťa­huje taká, akou je – pri­ťa­huje vás pred­stava, kým by sa pod va­ším vply­vom mohla stať. Ide tak len o hru vášho ega, opäť nie o lásku.

#3 Vo va­šom sú­čas­nom vzťahu to vô­bec ne­fun­guje

Za­čal vás pri­ťa­ho­vať nie­kto, s kým na­ozaj ne­mô­žete byť, a to na­priek tomu, že ste práve vo vzťahu? V tom prí­pade si po­ložte otázku, či ste vo svo­jom vzťahu šťastní, a či ste so svo­jou po­lo­vič­kou z lásky alebo zo zvyku (prí­padne z iných dô­vo­dov). Tiež sa sa­mých seba opý­tajte, či by vás toto “za­ká­zané ovo­cie” pri­ťa­ho­valo aj vtedy, ak by ste boli sin­gle a mohli by ste byť s kým­koľ­vek… Nejde len o zás­tierku?

pi­xa­bay.com

#4 Ľu­dia vás od neho/od nej od­ho­vá­rajú

Opa­ku­jeme to stále a do­okola. Naj­viac nás ve­ľa­krát pri­ťa­huje to, čo máme za­ká­zané. Člo­vek to má akosi za­pí­sané už vo svo­jej pod­state. Práve to môže byť dô­vo­dom, že vás to bude naj­viac ťa­hať k nie­komu, koho vám “za­ka­zujú” ro­di­čia, pria­te­lia a všetci blízki. Ten­to­krát si skúste po­lo­žiť otázku, či by vás do­tyčná osoba na­toľko pri­ťa­ho­vala aj vtedy, keby vám všetci do jed­ného váš vzťah schvá­lili. Boli by ste ra­dos­ťou bez seba alebo by toto “po­vo­le­nie” do­tyč­nej osobe ub­ralo na at­rak­ti­vite?

#5 K da­nej osobe vás viaže pri­veľa spo­mie­nok

Toto platí pre­dov­šet­kým v prí­pade, ak sa po­znáte na­ozaj dlho, alebo ak ste spolu do­konca nie­kedy tvo­rili pár. Ve­ľa­krát si to­tiž množ­stvo pek­ných spo­mie­nok spo­je­ných so “zvy­kom” mý­lime s lás­kou. Ne­lip­nite na mi­nu­losti a skúste sa po­su­núť vpred. Ot­vo­ria sa vám de­siatky no­vých mož­ností, ktoré ste do­te­raz pre­hlia­dali.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre