Na svete je ne­spo­četné množ­stvo vecí, ktoré nám spô­so­bujú vrásky na tvári.
V tom všet­kom akosi strá­came je­den ne­smierne dô­le­žitý po­cit. Po­cit spo­koj­nosti. Bez toho je ne­možné do­siah­nuť šťas­tie. Na­sle­du­jú­cich 10 rád vám po­môže nájsť vo svo­jom vnútri po­koj, har­mó­niu a kú­sok šťas­tia.

Ak­cep­tujte svoju je­di­neč­nosť

Čo je pre nie­koho iného dobré, ne­musí byť dobré aj pre vás. Spite toľko, koľko po­tre­bu­jete, je­dzte a pite to, čo po­va­žu­jete za najv­hod­nej­šie. Ne­snažte sa byť nie­kým iným. Ak­cep­tujte svoje ne­dos­tatky a zmeňte ich na svoje silné stránky. To vás od­líš od os­tat­ných. Robte to, čo po­va­žu­jete za naj­lep­šie a najv­hod­nej­šie pre seba.

bright­side.me

Re­špek­tujte svoje hra­nice

Nie je to len o od­mie­taní lás­ka­vostí, ktoré nech­cete uro­biť. Je to aj o tom vy­hnúť sa kon­ver­zá­cii, ktorá je vám ne­prí­jemná, alebo o tom, ako na­po­me­núť osobu, že sa správa ne­vhodne. Sprá­vajte sa tak, ako by ste chceli, aby sa iní sprá­vali k vám.

bright­side.me

Ur­čite si pri­ority

Urobte si zo­znam hod­nôt, ktoré sú pre vás dô­le­žité a pris­pô­sobte tomu svoj čas tak, aby ste sa mohli ve­no­vať svo­jim pri­ori­tám. Ak je to vaše zdra­vie, dajte sa na cvi­če­nie alebo choďte k le­ká­rovi. Ak je to vaša ro­dina, trávte čas s mi­lo­va­nými.

bright­side.me

Pre­staňte sa ob­vi­ňo­vať

Zbavte sa vo svo­jom ži­vote slo­víčka „mu­sím“. Robte len veci, ktoré ro­biť chcete, nie veci, do kto­rých vás do­nú­til nie­kto iný. Ak sa cí­tite pre niečo pre­vi­nilo, ne­chajte to tak a od­pusťte sami sebe. Na­učilo vás to lek­ciu. Je čas po­hnúť sa ďa­lej.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
bright­side.me

Re­špek­tujte svoju prácu

Ak stále vy­ko­ná­vate prácu, v kto­rej sa ne­cí­tite dobre, je čas na zmenu. Ľu­dia sú oveľa šťast­nejší, ak ro­bia to, čo ich baví a do­kážu na tom za­ro­biť. Ak ro­bíte prácu, ktorú ne­ná­vi­díte, skôr či ne­skôr sa to na vás od­zr­kadlí, a to nie­len vo forme bo­lesti hlavy. Na­stú­pia po­cit ne­ús­pe­chu a čo­skoro sa náv­števa psy­cho­lóga stane ne­vy­hnut­nou.

bright­side.me

Náj­dite si zá­ľubu

Každý člo­vek po­tre­buje spô­sob od­po­činku, kto­rým si do­bije ba­té­rie. Pre nie­koho je to pre­chádzka v prí­rode, pre iného vy­bláz­niť sa s pria­teľmi. Náj­dite svoj vlastný spô­sob a z času na čas sa „zre­se­tujte“.

bright­side.me

Zmierte sa s ne­vy­hnut­ným, spo­lie­hajte sa na ži­vot

Na­miesto toho, aby ste sa ne­us­tále stra­cho­vali, ak­cep­tujte, že ži­vot pri­náša rôzne vý­zvy a zá­žitky, a nie­len tie dobré. Va­šou úlo­hou je z kaž­dej si­tu­ácie si vziať lek­ciu a ak­cep­to­vať ju. Ak bu­dete oča­ká­vať v ži­vote šia­lený ob­rat, doč­káte sa ho. Ak sa však ot­vo­ríte skú­se­nos­tiam, ži­vot vás môže ne­raz prí­jemne prek­va­piť.

bright­side.me

Re­špek­tujte právo iných na sú­kro­mie

Opäť, sprá­vajte sa k iným tak, ako by ste chceli, aby sa iní sprá­vali k vám. Re­špek­tujte, že každý má právo slo­bodne sa roz­ho­do­vať bez toho, aby sme ho sú­dili. Uvi­díte, ako rýchlo sa zmení po­stoj ľudí k vám, ak bu­dete re­špek­to­vať ich právo na sú­kro­mie.

bright­side.me

Zmierte sa so svo­jou mi­nu­los­ťou

Ak sa han­bíte za svoju mi­nu­losť a po­kú­šate sa ju skryť, sa­bo­tu­jete tým svoju bu­dúc­nosť. Ak sa skrý­vate, zna­mená to, že sa ne­ak­cep­tu­jete. Prij­mite fakt, že mi­nu­losť je mi­nu­los­ťou a už ju ne­mô­žete zme­niť. Po­ze­rajte rad­šej do­predu na to, čo bude.

bright­side.me

Zbavte sa to­xic­kých ľudí

Ak chcete byť šťastní a spo­kojní, zvážte, akých ľudí máte okolo seba. Ak vám nie­kto od­sáva ener­giu, ni­kdy to ne­do­padne dobre. Po­kúste sa zba­viť všet­kého, čo vás ne­ga­tív­nym spô­so­bom vy­čer­páva.

bright­side.me

Aký je váš re­cept na šťas­tie?

zdroj: bright­side

Komentáre