Ktosi raz po­ve­dal: “Ni­kdy sa ne­bojte za­čať niečo nové. Ne­za­bud­nite, že ar­chu po­sta­vili ama­téri, kým Ti­ta­nic pro­fe­si­onáli.”

sergey-zolkin-38884

Foto: unsp­lash.com

Nie­kedy sme v po­ku­šení vzdať sa, pre­tože to, čo práve ro­bíme, ne­fun­guje. Keď sa tak stane, je na­čase vy­skú­šať niečo nové. Kým sa bu­deme po­sú­vať stále do­predu, ne­bu­deme mať nú­dzu o nové prí­le­ži­tosti.

Sny a ciele však ne­sta­čia. Po­tre­bu­ješ aj rie­še­nia na zdo­lá­va­nie pre­ká­žok, na ktoré ces­tou na­tra­fíš. Ak vieš, čo treba ro­biť, tak to sprav! Ak sa máš na­učiť, ako vy­tr­vať a ne­vzdá­vať sa, mu­síš si osvo­jiť aj to, ako pri­jí­mať nové veci.

ian-schneider-39678

Foto: unsp­lash.com

Často ho­vo­rie­vame, že chceme za­žiť niečo nové, a keď sa tie veci ob­ja­via, vy­de­sia nás. Kým však bu­deme lip­núť na sta­rých me­tó­dach, vzťa­hoch a spô­so­boch mys­le­nia a od­mie­tať pri­jať nové, ne­bu­deme v ži­vote na­pre­do­vať.

Ne­boj sa pri­jať to, čo ti ži­vot pri­náša aj na úkor toho, že sa ob­čas bu­deš mu­sieť vzdať vecí, ktoré prídu tvojmu srdcu milé. Ak je­diné čo chceš, je byť šťastná, tak si choď za tým.
meiying-ng-71590

Foto: unsp­lash.com

Ak sa chceš v ži­vote po­su­núť vpred, prvá vec, s kto­rou sa mu­síš vy­spo­ria­dať je strach z toho, čo si o tebe iní mys­lia. Svo­jimi roz­hod­nu­tiami sa často sna­žíme pá­čiť ľu­ďom. Ne­ria­díme sa túž­bami svojho srdca, ale chceme sa za­pá­čiť iným, pre­tože tú­žime po ich uznaní. Zá­leží nám na tom, aby nás mali radi. Jed­no­du­cho chceme za­pad­núť bez toho, aby nás nie­kto po­su­dzo­val, kri­ti­zo­val, či ne­ga­tívne o nás ho­vo­ril. Ne­pod­ľahni to­muto tlaku. Nie je dô­le­žité, čo si o nás mys­lia druhí. Nie je dô­le­žité za­pá­čiť sa im a tú­žiť po ich uznaní. Mu­síš sa vzdať po­citu, že nie si dosť dobrá.

Ak sa zba­víš tejto veci, ver mi, bu­deš dosť silná na to, aby si zvládla ho­cičo os­tatné, čo stojí v tvo­jej ceste za šťas­tím a úspe­chom a nie­čím no­vým.


 

A preto, moja milá ka­ma­rátka, chcem ťa po­vzbu­diť v tom, aby si po­stu­po­vala vpred – tak ďa­leko a rýchlo, ako vlá­dzeš, bez toho, aby si sa vzdala, keď sa ocit­neš pred vý­zvou, ktorá si bude vy­ža­do­vať úplne nový prí­stup.

“Ni­kdy nie ste pri­starí na to, aby ste si vy­tý­čili nový cieľ alebo za­čali sní­vať nový sen.”
C. S. Le­wis

Komentáre