Ne­ho­vo­rím ti, aby som v ňom mu­sela byť ne­us­tále a na pr­vom mieste. Ne­ho­vo­rím ti, že mu­sím byť ne­us­tále ob­di­vo­vaná a mi­lo­vaná. Ne­ho­vo­rím ti, že po­tre­bu­jem ne­us­tále po­zor­nosť.

Nemá zmy­sel byť v tvo­jom ži­vote, ak som pre teba len po­ba­ve­nie sa či „za­bi­tie času“. Ne­bu­dem v tvo­jom ži­vote na silu a ani ťa o to ne­žia­dam.

Drahá, pro­sím, ni­kdy ne­buď v ži­vote len náh­ra­dou za nie­koho. Ni­kdy ne­buď v nie­koho ži­vote na­silu. Ak nie­komu ne­chý­baš, jed­no­du­cho sa s tým zmier. Tak, ako ani ty ne­pot­re­bu­ješ nie­kto­rých ľudí v tvo­jom ži­vote, ak­cep­tuj, že nie­kto tam ne­bude chcieť teba. Zmier sa s tým.

unsp­lash.com

Máš svoj vlastný ži­vot a máš ľudí, ktorí stoja pri tebe v dob­rom aj v zlom.  Váž si ich. Mi­luj ich. Ochra­ňuj ich. Ak ťa nie­kto bude chcieť mať vo svo­jom ži­vote, dá ti to na­javo. Ta­kisto sa zmier, že nie každý bude v na­šom ži­vote navždy. Zmier sa s tým, že ľu­dia okolo nás sa ne­us­tále me­nia a od­chá­dzajú. Nie­ktorí sú v na­šom ži­vote celé roky, iní iba pár krás­nych oka­mi­hov.

Ak moja prí­tom­nosť ne­poz­na­čuje tvoj ži­vot, po­tom moja prí­tom­nosť v ňom nemá žiadny zmy­sel.

unsp­lash.com

Ne­do­voľ, aby ťa nie­kto len vy­uží­val. Strá­caš s ním čas. Ne­do­voľ, aby si bola len zá­mien­kou, či te­ra­piou, ktorú nechce dlho vo svo­jom ži­vote. Ne­buď len ná­ho­dou, ktorá bude v jeho ži­vote len na chvíľu. Ne­buď vy­uží­vaná a váž si seba samú.

Bu­dem úp­rimná. Ne­pot­re­bu­jem ťa, ver mi. Aj keď to te­raz ne­chá­pem. Ne­pot­re­bu­jem, aby si bol v mo­jom ži­vote tak, ako ty ne­pot­re­bu­ješ, aby som bola v tom tvo­jom. Ne­klamme si, dobre? Každý z nás vie, že v ži­vote stre­tá­vame stále no­vých ľudí, aj keď to ne­be­riem ako náh­radu, opäť raz príde nie­kto, kto bude chcieť, aby som bola sú­časť jeho ži­vota.

Komentáre