Milý muž mo­der­ného ži­vota, 

ne­vrav svo­jej pria­teľke, ako moc ju ľú­biš. Ne­vrav jej, že by si kvôli nej pre­nie­sol aj hory, že tvoja láska je väč­šia ako Mount Eve­rest.

Rad­šej jej po­vedz, PREČO ju ľú­biš. Prečo si si vy­bral práve ju.

Po­vedz jej, že je to preto, lebo si ťa zís­kala jej dob­rým srd­com. Preto, že má svoj vlastný ná­zor. Preto, lebo vie, aké je tvoje ob­ľú­bené jedlo a vždy ti ho s ra­dos­ťou uvarí. Preto, lebo aj keď je to s te­bou ťažké, ona to ne­vzdáva. Preto, lebo po­zná tvoje chyby a ne­vníma ich, alebo ešte lep­šie, pá­čia sa jej a chce, aby si sa v ne­do­ko­na­los­tiach zlep­šo­val. Chce, aby si na sebe pra­co­val. Tuží po tom, aby sa tvoje a jej sny na­pl­nili.

zdroj: pe­xels.com

Je to preto, lebo ťa pod­po­ruje na tvo­jej ceste ži­vo­tom. Vy­bral si si ju preto, pre­tože to bola láska na prvý po­hľad.

Prečo ju vlastne ľú­biš? Lebo v dneš­nej dobe je sama se­bou, za­cho­váva sa čestne a spra­vod­livo v kaž­dej si­tu­ácii. Ľú­biš ju preto, lebo sa o ňu bo­jíš, keď nie je pri tebe. Lebo ti na nej zá­leží, lebo tvoja duša je s tou jej spriaz­nená.

Roz­umiete si aj bez slov.

Po­vedz jej, že je to preto, ako sa o teba stará. Ako ti pe­rie za­špi­nené veci, ako s te­bou išla vy­be­rať auto, aj keď ju to nu­dilo. Po­vedz jej, že si ju vá­žiš. Za to, že sa ne­stra­tila v ži­vote. Že sa ne­pret­va­ruje a je sama se­bou.

Pre­jav jej city. 

Ona si ne­po­trpí na dar­čeky, drahé re­štau­rá­cie alebo šperky. Ona chce teba. Chce tvoju spo­loč­nosť a prí­to­mosť. 

Ide to, dá sa to. Ne­mu­síš jej ho­vo­riť, že ju ľú­biš ako loď mi­luje prí­stav, ako svet mi­luje svetlo a prí­rodu. 

Po­vedz jej, že ju ľú­biš preto, že je. Že to s te­bou ne­vzdáva a je pri tebe v dob­rom aj v zlom. 

Komentáre