Zvodný hne­do­čer­vený fa­rebný trend ovlá­dol svet módy.

Te­ra­ko­tová farba sa skôr pri­pi­suje je­seni nie­len vrámci módy, ale aj do­pl­n­kov a cel­ko­vej at­mo­sféry. My si však mys­líme, že má svoje miesto aj cez leto, kedy ju v rôz­nych od­tie­ňoch mô­žeš skom­bi­no­vať na­ozaj s rôz­nymi kús­kami.

Prin­cíp tejto farby spo­číva v tom, že nie­lenže vy­zerá prí­jemne, ale aj lu­xusne a opá­le­nému telu do­dáva akýsi šmrnc. Aj po­čas leta ju mô­žeš no­siť na rif­liach, sa­kách, suk­niach či ove­ra­loch.

Me­dzi ikony, ktoré mi­lujú túto farbu, patrí aj Vic­to­ria Beck­ham či Lilly Col­lins, takže sa ne­mu­síš báť, ak nie si prí­liš opá­lená. Te­ra­ko­tová farba jed­no­du­cho pri­stane kaž­dému!

Te­ra­kota je po­va­žo­vaná za po­merne od­vážnu farbu a môže sku­točne fun­go­vať len v správ­nom na­sta­vení. Ak to však uro­bíš správne, táto farba ti po­môže vy­ze­rať úžasne a rov­nako vy­nik­núť z davu. Tak, ako je ide­álne táto farba na zimu, vieš ju aj skvelo zla­diť cez leto a to s hne­dými, zla­tými alebo žl­tými far­bami.

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre