1. Ne­mô­žem po­ve­dať, že ženy sú lep­šie ako muži, ale mô­žem po­ve­dať, že ur­čite nie sú o nič hor­šie.

2. Sú muži, s kto­rými by som mohla strá­viť več­nosť, ale nie tento ži­vot.

3. Moja mama ho­vo­rila, že je jed­no­du­ché udr­žať si muža. Mu­síš byť slúžka v obý­vačke, ku­chárka v ku­chyni a dobrá v po­steli. Po­ve­dala som si, že si naj­mem ďal­šie dve a vez­mem si na sta­rosť po­steľ.

4. Keď muž zmešká ve­čeru, viem, že buď má mi­lostný po­mer, alebo leží mŕtvy na ulici. Vždy dú­fam, že je to tá ulica.

5. Muž chce ženu na­toľko ši­kovnú, aby po­cho­pila, aký je múdry a na­toľko hlúpu, aby ho ob­di­vo­vala.

6. Keď sa muž po­staví a za­čne roz­prá­vať, ľu­dia po­čú­vajú a po­tom sa po­zrú. Keď sa po­staví žena, ľu­dia sa najprv po­zrú a ak sa im páči, čo vi­dia, po­čú­vajú.

7. Ženy majú veľa chýb. Muži len dve: všetko, čo ho­vo­ria a všetko, čo ro­bia.

8. Ak ho­vo­ríš s mu­žom o ňom sa­mom, bude ťa po­čú­vať celé ho­diny.

9. Ak chceš sku­točne spoz­nať muža, sle­duj jeho sprá­va­nie k žene, k prázd­nym pneuma­ti­kám a k die­ťaťu.

View this post on Ins­ta­gram

Let me know… #fas­hi­on­des­fem­mes #love

A post sha­red by FAS­HION DES FEM­MES™ (@fas­hi­on­des­fem­mes) on

10. Keď stret­neš ver­ného muža, po­žia­daj ho o au­to­gram.

11. Každá ši­kovná žena ti po­vie, že naj­lep­šia cesta k mu­žovmu srdcu je cez jeho ego.

12. Tam, kde je muž sku­točne mu­žom a žena na­ozaj že­nou, vzniká čosi ako zá­zrak.

13. Žen­ský od­had je oveľa is­tejší, než muž­ská is­tota.

14. Za man­želku si treba vy­brať takú ženu, ktorú by sme si vy­brali za pria­teľa, keby bola mu­žom.

15. Muž a žena sú dve noty, bez kto­rých struny ľud­skej duše ne­vy­dajú správny a plný akord.

16. Dip­lo­mat je muž, ktorý si pa­mätá na že­nine na­ro­de­niny, ale ne­pa­mätá si jej vek.

17. Mý­lime sa, ak si mys­líme, že par­tner­stvo je brať a nie dá­vať.

18. Z par­tner­stva sa te­šíme len tak dlho, kým ho ži­víme smie­chom, po­ro­zu­me­ním a dô­ve­rou.

19. Čo­koľ­vek ženy ro­bia, mu­sia to uro­biť dva­krát tak dobre ako muži, aby boli as­poň z po­lo­vice tak dobré ako muži. Na­šťas­tie to nie je prob­lém.

20. Ne­pre­káža mi žiť v muž­skom svete, po­kiaľ v ňom mô­žem byť že­nou.

21. Je nad slnko jas­nej­šie, že boh stvo­ril ženu, aby skro­tila muža.

22. Ženy majú rady prosté a jed­no­du­ché veci – na­prí­klad mu­žov.

Komentáre