Pa­mätá si na každý je­den cen­ti­me­ter toho tvojho. Na to, ako si sa zmy­selne hý­bal, keď si krá­čal oproti. Na to, ako si vo­ňal, keď si si ma pri­vi­nul k sebe. A na to, ako si chu­til, keď si ma boz­ká­val.

Moje ruky si pa­mä­tajú na tvoju tvár, kto­rej sa ne­ve­deli na­ba­žiť. Na str­nisko, ktoré ma pi­chalo pri kaž­dom tvo­jom slad­kom bozku. Pa­mä­tajú si tvoje vlasy, v kto­rých sa toľ­ko­krát stra­tili.

Pri spo­mienke na tvoje oči mi behá mráz po ce­lom tele. Tie tvoje tmavé hnedé oči, ktoré sa na mňa po­ze­rali vždy s ta­kým zá­uj­mom. Túž­bou či do­konca žia­dos­ti­vos­ťou… Aj keď pri tebe som si ni­kdy ne­mohla byť istá tým, čo uro­bíš. A čo mô­žem uro­biť ja s te­bou. A moje telo si to presne pa­mätá. Spo­mí­nam si na každý ten je­den ne­smelý do­tyk na tvo­jom chrbte. Na chuť tvojho krku na mo­jich pe­rách či len na tých pár slov vy­chá­dza­jú­cich z tvo­jich úst, ktoré ma za­kaž­dým nú­tili hrýzť si do pier.

Ve­del si, čo na mňa platí. A tak ti sta­čilo iba sa na mňa po­zrieť a usmiať sa. V tom mo­mente si ve­del, že som tvoja. A pat­rím ti.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Zi­mom­riavky ma za­čali chla­diť po ce­lom tele, štek­lilo ma nie­kde pri hrudi a krú­tila sa mi hlava. Veď som ne­do­ká­zala zo seba do­stať ani jednu sú­vislú vetu. A ty si sa na tom za­bá­val. Bolo ti jasné, že som z teba preč. A pat­rične si si to uží­val. No a mne to ne­va­dilo. Chy­til si ma za ruku a dva­krát ju stla­čil. Ve­dela som, čo to zna­mená. Moje telo rov­nako. A preto si na to pa­mätá.

Aj moje oči si na všetko pa­mä­tajú. Na to, ako si sa po­maly ku mne pri­blí­žil, a pri­tom si pár­krát pre­šiel ru­kou po vla­soch. Pa­mä­tajú si, ako si sa oto­čil a zo­hol, aby si pus­til hudbu. Ako si si po­maly vy­zlie­kol tričko a ne­chal svoje telo svetu na ob­div. Pa­mä­tajú si, ako si pod­ve­dome dá­val po­zor na všetko, čo spra­víš, lebo si ve­del, že ťa sle­du­jem. Od hora až dole. A mal si pravdu…

A moje uši? Tie ta­kisto ne­za­budnú. Na tvoj hl­boký muž­ský hlas, ktorý mi pod­la­mo­val ko­lená. A preto bolo úplne jedno, čo ho­vo­ríš. Len som jed­no­du­cho nech­cela, aby si pre­stal. Ni­kdy som si ne­mys­lela, že hlas muža ma môže tak opan­tať. Ne­mô­žeš mi teda za­zlie­vať, že si pa­mä­tám ako si mi do uška šep­kal slová a pop­ri­tom hlasno dý­chal, ale že si ne­pa­mä­tám, čo bolo ich ob­sa­hom.

Moje ústa tiež ni­kdy ne­za­budnú na tie tvoje. Ve­del si ich boz­ká­vať celé ho­diny. Od jed­ného kú­tika k tomu dru­hému. Za­kaž­dým si si ich tak vy­chut­ná­val, ako keby to malo byť na­po­sledy. Pa­mä­tám si, ako si mi ja­zy­kom pre­šiel po pe­rách a po­tom ma váš­nivo po­boz­kal. Hrý­zol do líca, po­tom do ja­zyka, po­hrý­zol krk… Vážne? Mys­líš, že na toto sa dá len tak za­bud­núť?

Sa­tur­day’s with you ❤️ @linn­lo­wes

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Moje telo si jed­no­du­cho pa­mätá každý tvoj do­tyk. A najmä do­tyky tvo­jich rúk. Tie cí­tim na sebe ešte stále. Ako ma hlad­kajú po chrbte, po ra­me­nách, po bru­chu. Pa­mä­tám si do bodky ako si ma chy­til za boky a sti­sol. A že v tom mo­mente som chvíľku ne­ve­dela, či kri­čať od zimy alebo od túžby po tebe.

Pa­mä­tám si aj na teplo, ktoré z teba išlo, keď sme len tak le­žali a po­čí­tali hviezdy na tvo­jom pla­fóne. Pa­mä­tám si však aj na chlad v srdci, ktorý ma za­chvá­til vždy, keď si od­chá­dzal. Keď ostá­valo po tebe práz­dno. Ale len v mo­jej izbe, pre­tože v mo­jej hlave ťa bolo vždy plno. A preto si na to pa­mä­tám.

Jed­no­du­cho si ťa pa­mä­tám ce­lého. Po­chop to. Každý ma­ličký kú­sok teba a tvojho tela. Tvoje ob­ja­tia, tvoje bozky sa mi vryli hl­boko pod kožu. Rov­nako ako moje nechty do tvojho chrbta. Tvoj hlas mám stále v hlave. Rov­nako ako pes­ničku, ktorú mi­lu­jem. A moje telo si to pa­mätá. Lebo vie, čo cí­tilo. A čo to s ním ro­bilo.

Moje telo si ŤA jed­no­du­cho pa­mätá. <3

Komentáre