Viem, že ti ub­lí­žil. Viem, že ne­do­dr­žal je­diné slovo z toho čo na­sľu­bo­val. Viem, že ra­nil tvoju dušu aj tvoje city. Ver mi, že viem, ako to bolí. Ale do­voľ mi pro­sím, po­ve­dať ti, že jed­ného dňa všetká tá bo­lesť zmizne a ty hrdo zdvih­neš hlavu a pôj­deš ďa­lej.

A v tej dobe ti vô­bec ne­bude zá­le­žať na tom, či s te­bou ide aj on alebo nie. Síce te­raz si mu­síš prejsť tými hor­šími dňami, na­pl­ne­nými po­chyb­nos­ťami o sebe sa­mej, na­pl­ne­nými smút­kom, hne­vom, či sl­zami ale ber to tak, že nič ne­trvá večne, takže je len otáz­kou času, kedy táto bo­lesť zmizne a urobí ťa sil­nej­šou. A aj keď ťa kla­mal a skla­mal, ni­kdy pro­sím o sebe ne­začni po­chy­bo­vať, pro­sím, ne­pres­tá­vaj ve­riť v pravú lásku, lebo ona ťa na­ozaj nie­kde tam vonku čaká..

A ver, že si k nej bliž­šie než ho­ci­kedy pred­tým. Ako­náhle bu­deš schopná vi­dieť svet v jas­nej­ších far­bách, uvi­díš aj všetky tie krásne veci, ktoré ti svet po­nú­kal a ty si ich pre­hlia­dala lebo si bola slepo za­ľú­bená do ne­správ­nej osoby.

Pro­sím ne­za­bú­daj na to, že ni­kto na svete nemá právo vy­čí­tať ti čo si uro­bila zle. Ni­koho ná­zor na svete ne­de­fi­nuje kto na­ozaj si. Vieš to len a len ty. A ver že si úžasná taká, aká si. Aj keď si bláz­nivá, aj keď si smutná, si úžasná aj keď ro­bíš na ve­rej­nosti zo seba úplne dieťa ale to ne­vadí, pre­tože si uží­vaš ži­vot. Si úžasná aj keď kri­číš, aj keď sa sme­ješ. Si to ty, tá úžasná osoba ktorá má toľko rán na duši, osoba, ktorá pre­šla dlhú cestu a osoba, ktorá má to naj­lás­ka­vej­šie srdce. A práve pre tieto vý­ni­močne, no te­bou oby­čajné veci, ťa bude nie­kto veľmi, veľmi mi­lo­vať. Takže drahá, te­raz sa sú­streď len a len na seba, za­budni na to všetko zlé, od­pusť sebe aj jemu a za­čni sa zau­jí­mať o to naj­pod­stat­nej­šie. O seba. Lebo len ty je­diná, mô­žeš zís­kať všetko čo chceš, všetko o čom sní­vaš. Tak sa pri­prav už len na tie pekné dni, hoci si zra­nená, lebo bo­lesť ktorú cí­tiš dnes, bude sila, ktorú po­cí­tiš zaj­tra.

Komentáre