Nie­kto by mo­hol tvr­diť že bý­vať sama je nudné a ča­sto­krát smutné. No na dru­hej strane, exis­tuje množ­stvo taj­ných vý­hod ktoré po­cho­píš je­dine ak ži­ješ osa­mote.

Náj­deš sa v nie­kto­rých z nich?

#1 Mô­žeš si uží­vať po­koj a ti­cho

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#2 Únik z re­a­lity kedy len chceš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#3 Čas na prácu si uro­bíš kedy sa ti za­chce

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#4 Mož­nosť si v po­koji uží­vať šálku čaju za­tiaľ čo sle­du­ješ dážď

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#5 Celý deň nič ne­ro­biť

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#6 Tan­co­vať akoby sa ni­kto ne­po­ze­ral (lebo sa vlastne ani ni­kto ne­po­zerá)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#7 Maz­nať sa so svo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#8 Jesť za­ra­dom všetko čo len chceš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#9 Mô­žeš byť trošku ne­ši­kovná

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#10 Kú­pať sa tak dlho ako chceš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#11 Mať párty sama so se­bou

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#12 Ma­škr­tiť ke­dy­koľ­vek chceš, bez toho aby ťa nie­kto sú­dil

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#13 Uží­vať si ráno pre seba

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#14 Me­di­to­vať bez vy­ru­šo­va­nia

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#15 Pra­co­vať tak ako chceš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#16 Od­me­niť sa ce­lým ba­le­ním ko­lá­čov

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#17 Uží­vať si čas len pre seba

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#18 Dá­vať si ráno na­čas

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#19 Sní­vať cez upr­šaný deň

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#20 Upra­to­vať ako­koľ­vek ty chceš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#21 Ranný stret­ching v spod­nom prádle

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#22 Znač­ko­vať si te­ri­tó­rium

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#23 Skú­šať všetko svoje ob­le­če­nie

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#24 Ro­biť ne­po­ria­dok

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

#25 Ne­chá­vať svoje vlasy všade pre­tože mô­žeš

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre