Chcela by si zme­niť svoju farbu vla­sov ale ne­vieš, po akom od­tieni máš siah­nuť? Alebo si pri­pra­vená vy­skú­šať nový strih, no nie si si istá, či ti bude vô­bec sved­čať?

Vy­brať si tú správnu farbu nie je vô­bec jed­no­du­ché. Do úvahy by si mala brať rôzne fak­tory, kto­rými sú na­prí­klad od­tieň tvo­jej po­kožky, farba očí a tvoja pri­ro­dzená farba vla­sov. Pri­pra­vila som si pre teba zo­pár uži­toč­ných bo­dov, kto­rých by si sa mala pri vý­bere no­vého účesu dr­žať.

Vý­ber farby vla­sov ne­ne­chaj na ná­hodu

Možno sa to na prvý po­hľad nezdá ale to , aký je tvoj od­tieň pleti hrá veľkú rolu pri vý­bere farby tvo­jich vla­sov. Exis­tuje takz­vaná ty­po­ló­gia fa­rieb pleti, podľa kto­rej mô­žeš zis­tiť, akej farbe sa vy­va­ro­vať a akú zvo­liť. Stačí ak si od­po­vieš na jed­no­du­chú otázku: Akej farby je moja pleť?

zdroj: Pi­xa­bay.com

 

Moja pleť je:

Svetlá so stu­de­ným pod­tó­nom 

  • vy­hni sa svet­lým od­tie­ňom, ktoré zvý­raz­ňujú za­čer­ve­na­nie, ho­diť sa ti bude pla­ti­nová blond

Svetlá s tep­lým pod­tó­nom 

  • vy­hni sa stu­de­ným od­tie­ňom, ktoré vy­tvo­ria una­vený a o nie­koľko ro­kov starší vzhľad, stav skôr na me­dové od­tiene

 Stredne svetlá so stu­de­ným pod­tó­nom

  • ne­sia­haj po tep­lých tó­noch, s nimi ris­ku­ješ una­vený vý­raz, vý­nim­kou je len naj­tmav­šia gaš­ta­nová; stav skôr na teplé od­tiene blond alebo tzv. bronde, pa­so­vať ti bude aj me­lír, ba­la­y­age či om­bré

Stredne svetlá s tep­lým pod­tó­nom

  • vy­hý­baj dras­tic­kým zme­nám a najmä čier­nej, rad­šej stav na tma­vo­hnedú, ktorú oži­víte zo­svet­le­nými pra­me­ňami

Oli­vová so stu­de­ným pod­tó­nom

  • pre teba nie je vhodné pre­hnané zo­svet­ľo­va­nie a farby so žl­tým ná­dy­chom, lep­šie ti budú pa­so­vať ško­ri­cové a gaš­ta­nové od­tiene

Oli­vová s tep­lým pod­tó­nom

  • ur­čite za­bud­nite na zo­svet­ľo­va­nie a zvoľte si nie­ktorý od­tieň z pa­lety hne­dých fa­rieb

Ako zis­tíš, ktorý strih je pre teba ten pravý?

Pred vý­be­rom no­vého strihu sa bu­deš mu­sieť lep­šie za­hľa­dieť na tvoju tvár a zhod­no­tiť jej tvar a pro­por­cie.

zdroj: Image by StockS­nap from Pi­xa­bay

 

Oválna tvár

Čelo a če­ľusť majú rov­nakú šírku, tvár je sú­merná a je skôr dl­h­šia ako šir­šia. Ho­diť sa ti budú účesy s jem­nými vl­nami ale aj rovné účesy stri­hané ku brade. Mala by si sa vy­va­ro­vať úče­som s rov­na­kou dĺž­kou vla­sov, zvoľte skôr ra­fi­no­va­nej­šie zo­strihy.

na­prí­klad: Me­gan Fox, Be­y­oncé

Okrúhla tvár

Dĺžka a šírka tváre sú pri­bližne rov­naké  vhodné sú krátke zo­strihy, ktoré zvý­raz­nia bradu a lícne kosti, dl­hší zo­strih zase tvár opticky pre­dĺži.

na­prí­klad: Mila Ku­nis, Kirs­ten Dunst

Dia­man­tová tvár

Čelo je šir­šie, sme­rom na­dol sa tvár zu­žuje, je dl­h­šia, brada je os­trá a vý­razná. Ne­vhodnédlhé rovné vlasy popri tvári, ktoré zvý­raz­ňujú šírku čela. Rovné vlasy preto len po­lo­dlhé, ide­álne sú však vl­nité a vhodná je aj ofina.

na­prí­klad: San­dra Bul­lock, Kate Hud­son

Srd­cová tvár

Vý­razné je čelo a lícne kosti (nie však ši­roké), tvár sa sme­rom na­dol zu­žuje, je krat­šia . Hodí sa šikmo stri­haná ofina, vo­liť mô­žete me­dzi rov­nými i vl­ni­tými vlasmi. Vhodné je vy­hnúť sa ces­tičke na stred.

na­prí­klad: Re­ese Wit­her­spoon, Mi­ley Cy­rus

Ob­dĺž­ni­ková tvár

Je dl­h­šia, čelo, lícne kosti a če­ľusť majú rov­nakú šírku, če­ľusť má vý­razné os­tré rysy . Dĺžka sa dá pekne ko­ri­go­vať ofi­nou – mô­žeš zvo­liť rovnú i šikmú, k obom sa ho­dia rovné vlasy. Ak ti z prak­tic­kých dô­vo­dov ofina ne­vy­ho­vuje, stav na vlny.

na­prí­klad: S. J. Par­ker, Kate Wins­let

Ur­čite vy­skú­šaj aj tento trik od zná­mej vla­so­vej guru – Ka­y­ley Me­lissa.

zdroj:hairs­tyle-blog.com, ins­tyle.com

Komentáre