S po­stup­ným vý­vo­jom tech­no­ló­gii, vedy a me­di­cíny sa ur­čitý „po­sun“ uro­bil aj v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch. Ran­de­nie dnes na­berá množ­stvo zau­jí­ma­vých po­dôb, ktoré by sme v mi­nu­losti hľa­dali asi len ťažko. Nie je sa čomu ču­do­vať. Re­álna kon­ver­zá­cia sa pre­su­nula do úrovne vir­tu­ál­nej, a tak je dnes oveľa jed­no­duch­šie zo­brať nohy na ple­cia a bez slova zmiz­núť.

Ghos­ting je vý­raz pre­braný z an­glič­tiny a do­slovne sa pre­kladá ťažko. V pod­state to zna­mená, že ur­čitý člo­vek zmizne z tvojho ži­vota bez slova. Cel­kom po­ve­domé však?

Člo­vek je ten na­jin­te­li­gen­tnejší tvor na zemi a vy­na­lie­za­vosť je u ľudí pri­ro­dzená. Preto sme sa na­učili všetko si zľah­čo­vať. A to je vo väč­šine prí­pa­dov dobré. Šetrí nám to čas a ener­giu. Av­šak prob­lém na­stane, keď zľah­ču­jeme si­tu­ácie, kto­rým by sme sa za nor­mál­nych okol­ností mali po­sta­viť zoči-voči. Ako na­prí­klad to, keď sa s nie­kým stre­tá­vame ale po­stupne si uve­do­míme, že „ta­deto cesta ne­ve­die“ a roz­hod­neme sa to „tak ne­jak“ ukon­čiť. Možno aj pred tým, než to ofi­ciálne za­čalo. Dô­vody môžu byť roz­ma­nité. Možno sa nám do ži­vota vrá­til bý­valý par­tner, možno sme spoz­nali nie­koho, kto nám vy­ho­vuje viac, možno sme na­ozaj za­nep­ráz­dnení. A možno sme len do­stali strach zo zá­väzku, a tak sa stiahli o dva kroky späť.  Všetko toto a množ­stvo iných prí­čin sa dá (mys­lím si) nor­málne po­ve­dať.

@mood_pas­sion via 📸 @call­me­lo­lita

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Bez toho, aby sme boli zba­belí a hrali mŕt­veho chro­báka. Bez toho, aby sme sa tvá­rili, že ne­exis­tu­jeme (a ni­kdy sme vlastne ne­exis­to­vali). Mys­lím si, že každý prie­merný člo­vek je na­toľko roz­umný, žeby tieto dô­vody ve­del po­cho­piť. Ťaž­šie sa však chápe to, keď ne­vieme kde na­stala chyba. No člo­veku ne­roz­ká­žeš, a tak nám po­tom ne­os­táva nič iné len sa s tým zmie­riť, aj keď nám nie­kde v pod­ve­domí stále vŕta v hlave otázka „Čo sa vlastne stalo?“

Nič drahé slečny. Jed­no­du­cho ste ran­dili s člo­ve­kom, ktorý nemá dosť od­vahy na to, byť k vám úp­rimný.  A to pre vás vlastne ne­zna­mená žiadnu stratu 😉 .

Komentáre