Po­tre­bu­ješ schud­núť či vy­for­mo­vať svoju po­stavu? Týchto 7 cvi­kov ti v tom po­môže a vý­sledky uvi­díš už v prie­behu 4 týž­dňov. Pri­tom ne­mu­síš mí­ňať pe­niaze na fitko či rôzne ná­stroje na cvi­če­nie. Po­stačí ti k tomu nad­še­nie do cvi­če­nia a 10 mi­nút z tvojho dňa.

Do­ska

Ako na to: Dô­le­ži­tým pra­vid­lom je, aby si do­sku ro­bila správne. Po­čas ce­lého cviku si udrž rovný chr­bát aj nohy, hlava je v pre­dĺžení chrb­tice.

Vý­sle­dok: Po­kiaľ bu­deš tento cvik vy­ko­ná­vať správne, po­sil­ňu­ješ pri ňom bru­cho, chr­bát, za­dok, nohy a ruky. Tiež si vďaka nemu vy­lep­šíš svoj po­stoj a dr­ža­nie tela.

Kliky

Ako na to: Za­čí­naš v po­zí­cii do­ska, ibaže tvoje ruky sú vy­streté. Po­maly choď dole, no za­staň až tesne nad pod­lož­kou. Uisti sa, že máš pevný chr­bát, panvu aj nohy. Po­tom sa po­maly vráť do pred­chá­dza­jú­cej po­zí­cie.

Vý­sle­dok: Tento cvik má efekt na tvoju hruď, ruky a brušné svals­tvo.

zdroj: pi­xa­bay.com

Cvik na stehná a za­dok

Ako na to: Za­čí­naš v takz­va­nej ma­ča­cej po­zí­cii – kľa­číš na ko­le­nách a po­do­pie­raš sa ru­kami. Po­maly ťa­haj ľavú nohu po­kr­čenú v ko­lene k hrudi a zá­ro­veň s ňou aj pravú ruku. Na chvíľu za­drž a po­tom ruku vy­stri do­predu a nohu do­zadu. To isté urob aj s dru­hou no­hou a ru­kou.

Vý­sle­dok: Skvelý cvik nie­len na stehná a za­dok, ale aj trup a hrudné svaly. Tiež v ňom za­pá­jaš chrb­tové svals­tvo, za­dok a pás.

Drepy

Ako na to: Po­stav sa na zem, nohy sú od seba v šírke ra­mien, chr­bát je vy­stretý. Po­maly choď s vy­str­če­ným za­dkom na­dol, akoby si si išla sa­dať na ne­vi­di­teľnú sto­ličku, no dbaj na to, aby ko­lená ne­pre­siahli špičky. Po­kiaľ sa ti ne­darí udr­žať ba­lans, vy­stri ruky pred seba. Po­tom sa vráť do sto­ja­tej po­lohy, tak po­maly, ako sa len dá.

Vý­sle­dok: Po­sil­ňu­ješ za­dné svals­tvo , stehná a členky.

Cvik na bru­cho

Ako na to: Ľahni si na chr­bát, ruky maj vy­stretá za hla­vou, nohy po­kr­čené v ko­le­nách, cho­didlá sú pevne na zemi. Po­maly dví­haj ruky spolu s hor­nou čas­ťou tela a za­staň v strede – tak, aby telo vy­tvá­ralo pravý uhol, pri­čom za­dok je stále na zemi. Po­tom sa po­maly vráť do za­čia­toč­nej po­zí­cie.

Vý­sle­dok: Po­sil­ňu­ješ hornú časť tela a zá­ro­veň spa­ľu­ješ tuky.

zdroj: pi­xa­bay.com

Cvik na bru­cho a za­dok

Ako na to: Po­saď sa na pod­ložku, po­dopri sa zo­zadu ru­kami, nohy po­krč v ko­le­nách. Po­maly zdvihni za­dok a vy­stretú pravú nohu do­hora tak vy­soko, ako sa len dá, na chvíľu za­drž vo vzdu­chu a vráť sa do pô­vod­nej po­lohy.

Vý­sle­dok: Po­sil­ňu­ješ svaly v páse, brušné svals­tvo a za­dok.

Cvik na pás

Ako na to: Ľahni si na bru­cho, ruky ohni v lak­ťoch a daj ich pod hlavu. Po­maly dví­haj hornú po­lo­vicu tela tak vy­soko, ako sa len dá, pri­čom panva musí byť stále na pod­ložke. Na chvíľu za­drž a vráť sa do pô­vod­nej po­zí­cie.

Vý­sle­dok: Po­sil­ňu­ješ chrb­tové a brušné svals­tvo.

Komentáre