Ro­bili ste ich do­te­raz aj vy?

Bez ohľadu na to, či ste na pra­cov­nom po­ho­vore, se­díte v škole, ste na oslave alebo sa roz­prá­vate s nie­kým, koho vi­díte po pr­vý­krát v ži­vote, fakty ho­vo­ria, že až 58% in­for­má­cií odo­vzdá­vate ne­ver­bálne – teda re­čou vášho tela. Preto je dô­le­žité, aby ste sa vy­hli týmto 10 chy­bám.

Zlé dr­ža­nie tela

Je ve­decky do­ká­zané, že ak ste zhr­bení, máte nie­lenže hor­šiu ná­ladu, ale obe­ráte sa aj o se­ba­ve­do­mie. Ak sto­jíte alebo cho­díte zhr­bene, pô­so­bíte tiež ne­dô­ve­ry­hodne a spo­chyb­ni­teľne. Vy­strite sa a uvi­díte, ako sa ra­zom zlepší aj vaša ná­lada.

Zlá po­zí­cia nôh a cho­di­diel

bright­side.me

To, v akej po­lohe máte pri se­dení nohy, na­po­vedá oveľa viac, než by ste si mys­leli. Tu je vy­svet­le­nie jed­not­li­vých po­zí­cií z ob­rázku:

Po­loha A ho­vorí, že ste „sníl­kom“, ktorý je na­vyše nie­kedy až prí­liš de­tin­ský a ne­istý.

Po­loha B ho­vorí, že ste tvrdo­hlavý, možno až ag­re­sívny či útočný.

Po­loha C sig­na­li­zuje do­mi­nan­ciu a aro­gan­ciu.

Po­loha D je ne­ut­rál­nou po­zí­ciou, ktorú by ste mali vy­uží­vať naj­čas­tej­šie.

Po­loha E by mala byť po­u­ží­vaná vý­hradne než­nej­ším po­hla­vím – ženy robí zmy­sel­nej­šie a at­rak­tív­nej­šie.

Pre­hnané gestá

Keď niečo vy­svet­ľu­jete, ne­mu­síte predsa ni­komu ub­lí­žiť. Pre­hnaná ges­ti­ku­lá­cia ru­kami z vás robí nie­koho, kto nemá do­sta­tok se­ba­ve­do­mia a pro­fe­si­ona­lity. A tak predsa vy­ze­rať ur­čite nech­cete.

Pre­krí­žené ruky

bright­side.me

Táto po­zí­cia môže na dru­hých pô­so­biť tak, že o nich a o to, čo vám práve ho­vo­ria, ne­máte žiadny zá­u­jem. Ak máte ruky voľne po­zdĺž tela, zna­mená to, že ste roz­ho­voru ot­vo­rení. Naj­lep­šie však spra­víte, ak si dáte ruky za chr­bát – tým do­ká­žete svoje zdravé se­ba­ve­do­mie a nad­ra­de­nosť, no zá­ro­veň tým dáte na­javo svoju silu a dô­ve­ry­hod­nosť.

Slabé po­da­nie ruky

O sliz­kej, stu­de­nej „mŕt­vej rybe“ ste už ur­čite po­čuli. Ta­kéto po­da­nie ruky je ne­prí­jemné kaž­dému a na va­šej re­pu­tá­cii vám ur­čite ne­pridá. Pri po­dá­vaní rúk by ste tú svoju ur­čite ne­mali mať spo­tenú, pri­veľmi stu­denú a váš stisk by ne­mal byť ani pri­slabý, ani pri­silný. Len tak si zís­kate re­špekt a dô­veru os­tat­ných.

Ne­pri­me­raný očný kon­takt

pi­xa­bay.com

Sa­moz­rejme je ne­vy­hnutný, no treba ve­dieť, kde je jeho zdravá miera. Ak by na vás nie­kto ne­pres­tajne „zí­zal“, asi by ste mali skôr po­cit, že ide o ne­ja­kého so­ci­opata, než o člo­veka, kto­rému by ste mali dô­ve­ro­vať.

Ne­us­mie­vate sa a ne­pri­ky­vu­jete

Áno, ľu­ďom stačí na­ozaj takto málo, aby si vás ob­ľú­bili. Úsmev a pri­ky­vo­va­nie sú v ob­lasti reči tela veľmi sil­nými zbra­ňami, kto­rými si okam­žite mô­žete dru­hých zís­kať na svoju stranu.

zdroj: bright­side

Komentáre