Vráťte sa k nim vždy, keď bu­dete mať po­cit, že nič nejde podľa va­šich pred­stáv.

Ži­vot kaž­dého člo­veka je ako o ra­dosti, tak aj o pá­doch. Spre­vá­dza nás nie­len šťas­tie a úspe­chy, ale aj ne­šťas­tie a zly­ha­nia. Ak práve ne­pre­ží­vate to naj­lep­šie svojho ži­vota, pre­čí­tajte si tieto ci­táty. Ukážu vám, že aj v tých naj­ťaž­ších ži­vot­ných si­tu­áciách sa dá nájsť kú­sok nie­čoho dob­rého.

„Keď pre­chá­dzate pek­lom, ne­za­sta­vujte sa.“ Wins­ton Chur­chill

 „Všetko, čo som sa na­učil mô­žem zhr­núť do troch slov: ži­vot ide ďa­lej.“– Ro­bert Frost

 „Prob­lémy do­kážu zlo­miť aj tých naj­sil­nej­ších ľudí, no do­kážu aj po­sil­niť. Žiadna se­kera nie je do­sta­točne os­trá nato, aby roz­ťala dušu člo­veka, ktorý sa snaží a ozb­ro­jený je len ná­de­jou, že jed­ného dňa po­vs­tane a všetko dá do po­riadku.“ – Nel­son Man­dela

unsplash.com

unsp­lash.com

„Nie­ktorí ľu­dia sa ni­kdy nezb­láz­nia. Tí ale mu­sia mať prí­šerný ži­vot…“ – Char­les Bu­ko­wski

„Ke­dy­koľ­vek zly­háte, zna­mená to, že sa vám darí. Člo­vek, ktorý si myslí, že všetko čo spra­vil bolo skvelé, je hlúpy.“ – Louis C.K.

„Šťas­tie možno nájsť aj v naj­väč­ších do­bách temna, ak vieš pri­ká­zať svetlu svieť.“ – Al­bus Dum­le­dore (J.K. Ro­wling)

„Kon­čite každý deň tým, že sa s ním zmie­rite. Spra­vili ste všetko, čo bolo vo va­šich si­lách. Na všetky chyby a nez­dary za­bud­nite tak rýchle, ako je to možné. Zaj­tra je nový deň. Za­čnite ho po­kojne a s ve­do­mím, že na va­šich vče­raj­ších omy­loch ne­zá­leží.“ – Ralph Waldo Emer­son

 „Každý má v sebe is­kričku šia­len­stva. Ne­smiete ju stra­tiť.“ – Ro­bin Wil­liams

„Vy­lep­še­nia ro­bia cesty rov­nej­šími, no kľu­katé cesty bez vy­lep­šení sú ces­tami gé­niov.“ – Wil­liam Blake

0

eli­te­daily.com

„Ni­kdy si ne­mýľte je­dinú pre­hru s cel­ko­vou po­ráž­kou.“ – F. Scott Fitz­ge­rald

„V ži­vote kaž­dého člo­veka príde chvíľa, kedy zlyhá. Prij­mite to. Pre­hráte. Po­ní­žite sa. Niečo vám ne­vyjde. Ne­po­chy­bujte o tom… Ni­kdy sa však ne­ne­chajte od­ra­diť. Ni­kdy sa ne­vzdá­vajte. Dajte do toho všetko, čo v sebe máte. Po kaž­dom páde náj­dite silu a po­stavte sa.“ – Den­zel Was­hing­ton

 „Slo­boda je bez­cenná, ak ne­ob­sa­huje slo­bodu mý­liť sa.“ – Ma­hátma Gándhí

„Svet zlomí kaž­dého a po­tom sú mnohí silní na zlo­me­ných mies­tach.“ – Er­nest He­min­gway

„Nie­kto, kto sa ni­kdy ne­po­mý­lil, ni­kdy ne­skú­sil nič nové.“ – Al­bert Eins­tein

„Skú­se­nosť je meno, ktoré dá­vame svo­jim chy­bám a omy­lom.“ – Os­car Wilde

102

Komentáre