Vzťahy sú vo vše­obec­nosti dosť kom­pli­ko­vané. Ak však vo vzťahu na­stane ne­jaký prob­lém, stále sa mô­žeš jed­no­du­cho po­ba­liť a dať mu zbo­hom. Man­žels­tvo je už o nie­čom inom. Ne­ho­vo­rím, že ne­exis­tuje roz­vod, ale každý vstu­puje do man­žels­tva za pred­po­kladu, že so svo­jím par­tne­rom strávi zby­tok svojho ži­vota (mi­ni­málne vtedy, ak sa be­rie z lásky a nie z iných ne­špe­ci­fi­ko­va­ných dô­vo­dov).

So svo­jím man­že­lom bu­deš trá­viť každý deň, bu­dete spolu vy­cho­vá­vať deti, bu­dete spolu bu­do­vať bu­dúc­nosť, bu­dete spolu rásť, bu­dete mu­sieť prejsť ne­jed­nou ťaž­kou skúš­kou. Preto si svojho bu­dú­ceho man­žela vy­ber na­ozaj dô­kladne. Tu je 11 vecí, ktoré by ste si mali so svo­jim par­tne­rom spo­ločne pre­ská­kať ešte pred­tým než si po­viete svoje „áno“:

 1. Ces­tujte spolu – ces­to­va­nie ti môže veľa uká­zať. Na­prí­klad to, ako sa obaja sprá­vate, keď ste v strese, stra­tení alebo máte ne­jaké prob­lémy, ktoré treba promptne vy­rie­šiť.
 2. Majte za se­bou hádky – hádky ti ukážu ako re­a­guje keď je ner­vózny a cel­kovo ako sa do­káže po­sta­viť ku kon­flik­tom a rie­šiť ich. Či už chceš alebo nie, v man­žels­tve sa hádky vy­skytnú. A vždy je lep­šie ve­dieť, či sa na svojho pria­teľa mô­žeš spo­ľa­hnúť v tom, že hneď ne­trieskne dve­rami a ne­odíde.
 3. Riešte fi­nan­cie – aj keď to spo­čiatku môže byť ne­prí­jemná téma (ni­kto sa nechce ba­viť o pe­nia­zoch, keď je za­mi­lo­vaný) no je ne­vy­hnutná. Mu­síte si uve­do­miť, že po svadbe už ste spolu aj právne zvia­zaní a tak všetky vaše na­do­bud­nuté ma­jetky sa de­lia na po­lo­vicu.
 4. Skúste spo­ločné bý­va­nie – už dávno nie sme v ča­soch, kedy bolo „ži­tie na­di­voko“ tak veľmi od­su­dzo­vané. Práve na­opak, spo­ločný ži­vot ešte pred svad­bou ti môže uká­zať ako sa tvoj par­tner správa s sú­kromí. To aké máte hy­gie­nické ná­vyky, či ná­roky na čis­totu a po­ria­dok ve­dia vy­vo­lať pekné hádky.
 5. Pre­berte plány na na­sle­du­jú­cich 5 ro­kov – čo ak máte úplne iné plány? Čo ak on chce ešte ces­to­vať po svete a ty sa už vi­díš v pô­rod­nici? Bu­dete bý­vať v dome či v byte? Chceš si zo­brať hy­po­téku, alebo pôj­deš pra­co­vať do za­hra­ni­čia? Exis­tuje množ­stvo rôz­nych va­riant, preto je dô­le­žité zis­tiť, či sa obaja vi­díte o 5 ro­kov na tom is­tom mieste.
 6. Po­roz­prá­vajte sa o pod­vá­dzaní – čo po­va­žu­ješ za pod­vá­dza­nie ty a čo on ? Pusa? Káva? Či „ne­vinný chat“? Ako by ste rie­šili, keby je­den z vás po­chy­bil? Majte v tomto jasno.
 7. Ukáž aj svoje zlé stránky – na za­čiatku vzťahu sa vždy sna­žíme za­pô­so­biť čo naj­lep­šie. No celý ži­vot ne­bu­deme mať len svoje dobré dni. Bu­dete sa mi­lo­vať aj v tých hor­ších ča­soch? Do­ká­žete to­le­ro­vať svoje zloz­vyky a ne­dos­tatky?
 8. Ho­vorte o de­ťoch – nejde ani tak o to či jedno, dve alebo tri. Chceš deti? Chce ich tvoj pria­teľ? Po­kiaľ tajne dú­faš, že z člo­veka, ktorý ni­kdy nech­cel deti sa po svadbe stane úplný opak, si na omyle.
 9. Do­hod­nite sa na do­má­cich prá­cach – je rok 2017 a už dávno to ne­fun­guje tak, že žena má byť tá, ktorá stojí za spo­rá­kom, upra­tuje, žehlí a pe­rie. Po­kiaľ to tak sama chceš a cí­tiš je to v po­riadku. Ale v spo­loč­nom pries­tore ži­jete obaja. A tak by ste mali mať ur­čené, kto , čo, kedy a ako.
 10. Kde sa vi­díte spolu o pár ro­kov ako pár? – ne­mali by ste pre­be­rať len svoje osobné plány na na­sle­du­júce roky, ale aj to, čo oča­ká­vaš od svojho par­tnera alebo man­žels­tva. Ak pred­po­kla­dáš, že sa z neho stane úspešný pod­ni­ka­teľ a on to vô­bec nechce, tak nie­kde na­stane chyba.
 11. Spoz­najte svoje ro­diny- a to veľmi dô­kladne. Po­kiaľ sú stále sú­čas­ťou ži­vota tvojho par­tnera, tak si vo svoj deň D ne­bu­deš brať len jeho, ale aj celú jeho ro­dinu.

 

P.S. Tento člá­nok, nemá ni­koho od­ho­vo­riť od man­žels­tva. Kaž­dému pra­jem, aby si na­šiel člo­veka, s kto­rým bude chcieť strá­viť celý svoj ži­vot 

 

Zdroj: bustle.com 

Komentáre