My ženy sme zvláštne tvory. Každá máme svoje svetlé stránky, no každá máme aj svoje mí­nusy. Aj na­priek tomu sa nie­ktoré z nás často pod­hod­no­cujú, alebo na­opak nad­hod­no­cujú. Nie je dobré mať prí­liš vy­soké oča­ká­va­nia, rov­nako tak by sme ich ale ne­mali mať pri­nízke. Rov­no­váha je zá­klad. A to vo všet­kom. Preto ti pri­ná­šam 10 vecí, ktoré by si mala oča­ká­vať od muža, s kto­rým ran­díš:

  1. Oča­ká­vaj, že sa ti do­káže oz­vať. Sa­moz­rejme ne­mô­žeš vi­sieť na te­le­fóne a hyp­no­ti­zo­vať disp­lej ča­ka­júc kedy sa rozs­vieti. Máš svoj prog­ram a po­vin­nosti rov­nako ako aj on. No každý má raz do dňa čas na to, aby sa opý­tal aký si mala deň. Mi­ni­málne vtedy, ak sa na­ozaj zau­jíma.
  2. Ne­chaj váš vzťah ply­núť pri­ro­dzene, ale sme­rom do­predu. Áno, je pri­ro­dzené oča­ká­vať ne­jaké na­pre­do­va­nie. Av­šak to býva u kaž­dého in­di­vi­du­álne. Ži­jeme v dobe kedy chceme mať vo všet­kom jasno. Buď ma chceš, alebo nie. Sme ne­tr­pez­livá ge­ne­rá­cia, ktorá chce všetko a chce to hneď. Pri­ro­dzený vý­vin vzťahu však trvá dl­h­šie ako len pár dní.
  3. Oča­ká­vaj, že ťa bude chcieť chrá­niť. No možno nie tým kla­sic­kým spô­so­bom, ktoré ví­dame v sta­rých fil­moch. Po­kojne však mô­žeš ča­kať, že ne­bude chcieť aby si zmokla na daždi, alebo išla do­mov tma­vou ulič­kou sama. Bude ťa chcieť od­pre­va­diť a zais­tiť aby si bola v bez­pečí.
  4. Maj svoje štan­dardy, ale ne­po­rov­ná­vaj ho s ľuďmi z tvo­jej mi­nu­losti. Po­stupne keď do­spie­vaš, uve­do­mu­ješ si, čo si schopná to­le­ro­vať a čo nie. Čo si na os­tat­ných ce­níš, a čo ti na­opak ne­vy­ho­vuje. A to je dobré. Maj pred­stavu o tom, čo chceš, no ne­snaž sa ho pri­rov­ná­vať k tvo­jim bý­va­lým.
  5. Mô­žeš ča­kať, že ti ot­vorí dvere alebo zloží ka­bát. Je to veľmi milé gesto, ktoré ťa len usvedčí v tom, že mu na­ozaj zá­leží aby si sa cí­tila v po­hode. Zá­ro­veň ti dáva ne­priamo na javp, že si ťa váži ako ženu a re­špek­tuje ťa.
  6. Ča­kaj, že do­drží vaše spo­ločné plány. Toto je cel­kom zá­sadný bod, pre­tože ni­kdy nie je dob­rým zna­me­ním, keď do­tyčný mení plány na po­slednú chvíľu. A čo je ešte hor­šie, ak na nich jed­no­du­cho za­budne. Dobre, aby som ne­bola úplne prí­sna, stať sa to môže kaž­dému, a nie­ktoré dô­vody to ospra­vedl­ňujú. Ale po­kiaľ sa to opa­kuje pra­vi­delne, nie je to niečo čoho by som sa dr­žala.
  7. Oča­ká­vaj, že ťa vy­po­čuje. Každá máme také dni, kedy sa po­tre­bu­jeme vy­roz­prá­vať. A isté veci nám ne­stačí po­ve­dať ka­ma­rátke. Mô­žeš ča­kať a malo by to byť sa­moz­rej­mos­ťou, že člo­vek, s kto­rým ran­díš ťa sku­točne vy­po­čuje a do­káže viesť nor­málny roz­ho­vor. Rov­no­váha musí byť a tak mu ne­chaj pries­tor aj na jeho „reč“.
  8. Mô­žeš ča­kať, že ťa bude chcieť pred­sta­viť ka­ma­rá­tom. No ni­kdy ich nek­ri­ti­zuj. Mi­ni­málne nie pred ním. Sú to ľu­dia, kto­rých si on váži a s ur­či­tého dô­vodu ich má vo svo­jom kruhu najb­liž­ších. Re­špek­tuj to a buď rada, že sa roz­ho­dol pred­sta­viť ťa.
  9. Oča­ká­vaj, že ťa bude chcieť milo prek­va­piť. Ale to isté mu po­núkni aj ty. Keď sa o nie­koho zau­jí­mame, chceme ho po­te­šiť. A čo je lep­šie ako mu pri­pra­viť ne­jaké milé prek­va­pe­nie?
  10. Urobte si na seba čas. Ale ne­rob ho stre­dom tvojho ves­míru. Je pri­ro­dzené, že si bu­deš ve­dieť po­po­sú­vať ne­jaké po­vin­nosti pre to, aby si mohla byť s ním. Ov­šem vtedy, po­kiaľ je to ochotný uro­biť aj on. No ne­zvykni sa obe­to­vať a ne­us­tále pris­pô­so­bo­vať, pre­tože on jed­no­du­cho nemá čas. Takto by to byť na­ozaj ne­malo.

Komentáre