„Naj­lep­šia vôňa na svete je vôňa muža, ktorý Vás sku­točne mi­luje.“

„Je to možno prí­liš roz­práv­kové a na­ivné, av­šak stále ve­rím na žili šťastne až do smrti.“

„Ako tam star­nem, zis­ťu­jem, ktoré veci sú v ži­vote dô­le­žité a s kto­rými sa skrátka ne­us­po­ko­jím.“

„Ak nie si šťastná, mô­žeš byť. Šťas­tie je len otáz­kou voľby.“

„Mám toľko lásky. Sú to moje ka­ma­rátky a ženy, ktoré ča­sto­krát na­hra­dia par­tnera. Ženy sú dô­le­žité v na­šich ži­vo­toch. Oni nás chápu. A je ťažké nájsť muža, ktorý by sa im vy­rov­nal.“

„V ži­vote ne­treba ľu­to­vať nič. Vždy Vás to nie­čomu na­učilo.“

„Čím väč­šiu máme schop­nosť mi­lo­vať, tým väč­šiu máme schop­nosť cí­tiť bo­lesť.“

„Už som sa pre­stala sna­žiť vy­ho­vieť kaž­dému, najmä mé­diám. Raz som prí­liš chudá, po­tom som prí­liš pri­brala alebo už mám viac vrá­sok, ako pred pár rokmi. Sku­točne toto ne­pot­re­bu­jem k ži­votu. Ro­bím si čo chcem.“

Komentáre