Už len chvíľa a opäť to príde. Týždne plné ne­via­za­nej zá­bavy a smie­chu s naj­lep­šou ka­moš­kou, letné úlety s fra­je­rom a žia­rivé dni na­pl­nené sln­kom. Ak už po­maly ba­líš na exo­tickú do­vo­lenku či letný fes­ti­val, po­ra­dím ti, ako sa naj­lep­šie pri­pra­viť!

Na to, aby si leto užila na ma­xi­mum, ne­pot­re­bu­ješ veľa. Ani prie­van na účte ti ne­zab­ráni za­žiť všetko, čo po­núka. Veď tie naj­lep­šie veci sú stále za­darmo. Na­priek tomu exis­tujú drob­nosti, ktoré tvoje letné chvíle ešte viac sprí­jem­nia.

Za­mys­lela som sa nad tým, ktoré veci by som si ur­čite ne­za­budla zba­liť do svo­jej plá­žo­vej tašky alebo fes­ti­va­lo­vého ruk­saku a zo­sta­vila som pre teba do­ko­nalé letné kombo. A čo je naj­lep­šie, ani jedna z vecí ťa ne­bude stáť viac ako 10 eur!

 

Ba­tiste su­chý šam­pón

el­to­ria.com

Su­chý šam­pón je pre mňa tým naj­lep­ším vy­ná­le­zom na svete a zo srdca ďa­ku­jem tomu, kto ho vy­mys­lel. Ne­poh­nem sa bez neho ani na krok a vždy ma za­chráni v tej naj­hor­šej chvíli. Ni­kdy ne­viem, kedy príde čas na ne­plá­no­vané stret­nu­tie, party či fo­te­nie s ka­mošmi. A mastné vlasy bez ob­jemu sú to po­sledné čo chceš. O to viac v lete. Ba­tiste po­núka pes­trý vý­ber vôní vrá­tane če­reš­ňo­vej, orien­tál­nej či kve­ti­no­vej alebo šam­pón špe­ciálne ur­čený na tmavé aj blond vlasy, a každý len za 3 eurá.

 

ISIC pau­šál

fre­e­pik.com

Nie je nič hor­šie, ako stra­tiť sa na fes­ti­vale a ne­mať kre­dit na za­vo­la­nie ka­mo­šom. Za­bá­vať sa sama sku­točne nie je ide­álna pred­stava fes­ti­va­lo­vej party. Ne­do­pusť, aby sa to stalo a ko­nečne si zo­žeň dobrý pau­šál. Orange ti te­raz po­núka skvelú ak­ciu na ISIC pau­šál za ne­sku­toč­ných 9 eur. V cene máš vo­la­nia a sms, ne­ko­nečné vo­la­nia na 5 Orange čí­sel, 2 000 MB in­ter­net a ďal­šie dáta len za euro. Vy­uži svoje štu­dent­ské vý­hody a ušet­rené pe­niaze rad­šej in­ves­tuj do zá­bavy.

 

Ape­rol

the­ur­ban­list.com

Čo vy­sti­huje leto viac ako pred­stava vy­se­dá­va­nia na te­rase ka­viarne či pri vode s po­há­rom ľa­do­vého Ape­rol Spritz v ruke? Podľa mňa nič. Tento tra­dičný ta­lian­sky ape­ri­tív vy­rá­baný od roku 1919 ste­les­ňuje slnko a je do­ko­na­lým ná­po­jom, s kto­rým zo­sta­neš dá­mou, no ne­ute­čie ti žiadna zá­bava. Fľašu Ape­rolu, ktorá ťa v ak­cii vy­jde na 9,99 eur a vy­drží ti na celú bab­skú jazdu, si preto jed­no­značne pri­baľ kam­koľ­vek ideš. A ne­za­budni na Pro­secco k tomu. K do­ko­na­losti chýba už len ne­jaký ten ta­lian­sky fe­šák. 🙂

 

Štý­lová šil­tovka

fa­vim.com/hm.com

Možno si klo­bú­ková, no ja som šil­tov­ková. Nič nie je mo­men­tálne tak trendy, ako práve šilt. Nosí ho Ky­lie či Gigi, tak prečo by si ty mala zo­stá­vať v kúte? Na­vyše je ne­smierne prak­tický a ochráni ťa pred do­ter­nými lúčmi slnka. HMko te­raz po­núka ne­sku­točne ši­roký vý­ber štý­lo­vých kús­kov, ktoré ťa ne­budú stáť viac ako 10 eur. Prečo by si pla­tila za drahé značky, keď si rad­šej na­miesto toho mô­žeš kú­piť dve či tri rov­nako trendy? Jedna na pláž, druhá do mesta. No nie?

 

Matný rúž Mi­lani

kra­so­tika.sk/pin­te­rest.com

Ako si pred­sta­víš krásnu ženu v letný deň? Dlhé splý­vavé šaty, jemné opá­le­nie, vý­razné oku­liare a ne­za­bud­nu­teľná farba rúžu na jej pe­rách. Farby k letu jed­no­du­cho pat­ria a ako ho­vo­rila už Ma­ry­lin Mon­roe, vy­jsť z domu bez rúžu na pe­rách, je ako keby si bola nahá. Ne­mu­síš však kvôli tomu in­ves­to­vať do dra­hých zna­čiek. Značka Mi­lani, in­špi­ro­vaná mes­tom módy, po­núka skvelý kom­pro­mis me­dzi ce­nou a kva­li­tou a ne­sku­točne krásne matné farby, do kto­rých sa za­mi­lu­ješ.

 

Ja už som na leto pri­pra­vená, a čo ty? 🙂

Komentáre