Stre­tá­vate sa v do­mác­nosti často s člo­ve­kom so slú­chad­lami a zra­kom upre­tým do smart­fónu? Za­po­ču­jete ob­čas po­divné slová ako ko­menty, insta, flejm, deep shit alebo obvi? Skla­meme vás. Vaše dieťa sa vo voľ­nom čase ne­učí es­pe­ranto. Je to prosto mi­le­niál. Keď už po­znáte diag­nózu, pri­dajte sa k nám na ceste k ich po­ro­zu­me­niu.

Podľa pries­kumu pre značku čo­ko­lá­do­vých ty­či­niek je mi­le­niá­lová po­pu­lá­cia mo­men­tálne vo veku me­dzi 15 a 35 rokmi a v spo­loč­nosti majú vý­znamné za­stú­pe­nie. Uvá­dza sa, že tvo­ria až štvr­tinu slo­ven­skej po­pu­lá­cie. Zvy­čajne sa osa­mos­tat­nia od ro­di­čov, keď majú 25 ro­kov.

Tí mladší si chcú hlavne uží­vať, ba­viť sa a po­zná­vať. A práve tých za­tiaľ naj­me­nej chá­peme.

1. Krok – Heslo na wifi a nebo nad hla­vou. To je snáď obvi.

Te­šili ste sa celý týž­deň na ro­dinnú ve­čeru a keď k nej ko­nečne došlo, tak má po­lo­vica osa­den­stva zrak upnutý na disp­lej a je­dinú otázku, ktorú ste do­stali, bolo: „Majú tu wifi?“. Ne­hne­vajte sa na nich. Hlav­nou čr­tou mi­le­niál­skych detí je fakt, že vy­ras­tali v ruke s in­ter­ne­tom. Ľah­šie roz­umejú tech­no­ló­giám než my, žijú s ne­us­tá­lym prí­va­lom in­for­má­cií a sú viac sa­mos­tatní. No aj na­priek tomu mi­lujú spo­loč­nosť a radi si uží­vajú vonku s pria­teľmi. Ale vždy sú pri­tom jed­nou no­hou v on­line svete.

2. Krok – Ko­men­tuj, flej­muj, a hlavne si daj ba­cha na deep shit.

Zmierte sa s tým, že 6 až 8 ho­dín svojho mi­le­niála ne­uvi­díte. Toľko času to­tiž podľa pries­kumu trávi na in­ter­nete. Čo na tých in­ter­ne­toch vlastne ro­bia? S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou si do­pi­sujú s nie­koľ­kými pria­teľmi na Fa­ce­bo­oku (kde ich má každý v prie­mere až 200), zdieľa ob­ľú­bené pes­ničky, sle­duje zau­jí­mavé stránky, di­gi­tálne ce­leb­rity. Ob­čas pre­kliknú na ďal­šiu po­pu­lárnu sieť Ins­ta­gram, ktorá slúži hlavne na zdie­ľa­nie fo­tiek. Už viete, prečo fo­tia toľko sel­fies.

V sú­vis­losti s tým sa mô­žeme stret­núť so slo­vom „heš­teg“ (angl. hash­tag), ktoré ozna­čuje tento sym­bol #. Heš­teg sa uvá­dza pri fot­kách a za ním sa píšu kľú­čové slová, ktoré s fot­kou sú­vi­sia.

You­tu­beri Kovy a Hou­se­Box. Zdroj: Ar­chív Milka

 3. Krok – Ces­to­va­nie je je­diná vec na svete, ktorá ťa urobí sku­točne bo­hat­ším. LOL.

Ob­ľú­bený a naj­zá­sad­nejší ci­tát ge­ne­rá­cie Y. Ne­pre­šiel ani me­siac, čo si vy­ba­lili kufre a už zase vy­mýš­ľajú, kam by vy­ra­zili. Mi­le­niál nemá za­vreté hra­nice, ni­kdy to ne­po­cí­til a his­torky o vý­jazd­ných do­lož­kách sú pre neho sci-fi. Lacné le­tenky do­káže zo­hnať do pár kli­kov a rov­nako aj uby­to­va­nie. Naj­čas­tej­šie sk­lo­ňo­vaný po­jem je hos­tel či Airbnb, čo je we­bová služba, ktorá spro­stred­ko­váva uby­to­va­nie po ce­lom svete u nie­koho doma. Ja­zyk už tiež pre­stáva byť ba­ri­é­rou, hra­nice sa zma­zá­vajú a niet sa čomu di­viť, že vo voľ­nom čase mladí naj­rad­šej ces­tujú a naj­lep­šie nie­koľ­ko­krát ročne. Všetko je o zá­žit­koch.

 

4. Krok – Svoju prácu mu­síš mi­lo­vať. Like a boss.

Chá­peme, že ste chceli mať zo svo­jej ra­to­lesti práv­nika či le­kára a te­raz ste mierne zne­po­ko­jení, keď vám pred no­som máva po­nu­kou bri­gády vo fast­fo­ode.

Mi­le­niáli to majú so za­mest­na­ním na­sle­dovne: Za pri­oritu po­va­žujú ba­lans me­dzi za­mest­na­ním a osob­ným ži­vo­tom a v práci sa chcú cí­tiť slo­bodne. Preto nie je prek­va­pe­ním, že ge­ne­rá­cia Y len ne­rada obe­tuje svoj voľný čas a ví­kendy práci.

Dnešní mladí strie­dajú za­mest­na­nia ako na be­žia­com páse, ale pri­tom si dajú sku­točne zá­le­žať na vý­bere po­zí­cie a ne­kývnu len tak na ho­cičo. Pri práci to­tiž po­tre­bujú cí­tiť spo­koj­nosť a dá­vať do nej zá­ro­veň „celé sr­diečko“.

Po­kiaľ to tak dl­h­šiu dobu nie je, vy­dá­vajú sa na lov ide­ál­neho za­mest­na­nia znovu. Naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou je pre nich výška mzdy a hneď za tým na­sle­duje zau­jí­ma­vosť práce a se­ba­re­a­li­zá­cia v za­mest­naní.

 

5. Krok – #pri­daj­sak­nam, pranky a hauly vo svete You­tube.

You­tu­beri, blo­geri, ins­ta­gra­meri sú fe­no­mé­nom doby. Ide o ce­leb­rity, ktoré sú v očiach mla­dých mi­le­niá­lov TOP STARS.

Ne­smejte sa tomu, každá ge­ne­rá­cia mala svoje. Hu­dobné idoly, her­cov, špor­tov­cov, ne­skôr hviez­dičky z re­a­lity show a te­raz aj di­gi­tálne ce­leb­rity. Majte tr­pez­li­vosť, skúste to s nimi. I oni do­spie­vajú so svo­jim pub­li­kom a ni­kdy ne­viete, možno náj­dete na You­tube in­špi­rá­ciu aj vy. Na­prí­klad ako očis­tiť mango, na­krá­jať ci­buľu na­drobno alebo si znovu po­zriete druhé naj­po­ze­ra­nej­šie hu­dobné vi­deo na Slo­ven­sku Uni­kát od Má­rie Čí­ro­vej.

Vďaka mi­le­niál­skemu pro­jektu #pri­daj­sak­nam, kde účin­kujú pop­rední you­tu­beri slo­ven­skej a čes­kej scény, mô­žete ko­nečne po­cho­piť va­šich tí­ne­dže­rov. Po­zrite si vi­deo s týmto heš­te­gom na You­Tube ka­nále Ko­vyho, kto­rého český For­bes za­ra­dil me­dzi na­jús­peš­nej­ších 30 ľudí pod 30 ro­kov. Alebo sle­dujte slo­ven­skú maj­sterku štýlu Lu­cy­pug, ktorú má stá­ti­síce fa­nú­ši­kov či pro­fe­si­onál­neho hráča vi­deo hier Hou­se­Boxa.

Tla­čová správa Milka

Komentáre