S le­tom sa lú­čime a už čo­skoro spolu pri­ví­tame je­seň. Pred­sta­vu­jeme ti Insta blo­gerky, ktoré síce nie sú všetky zo Škan­di­ná­vie a se­ver­ských kra­jín, no ich štýl je čistý, mi­ni­ma­lis­tický a hlavne in­špi­ra­tívny. Pri­prav sa aj ty na nové ročné ob­do­bie štý­lovo!

The Au­gust Dia­ries

Jill Lan­sky a jej krásny štýl. Mô­žeš sa priu­čiť niečo zo sveta be­auty ti­pov a tri­kov pre vlasy a niečo aj z ob­lasti ma­ke­upu.

YVR ✈ YYZ in a sim­ple + comfy #ootd 📸 by my dear friend @ta­lia_sty­list

A post sha­red by Jill Lan­sky (@the­au­gust­dia­ries) on

Me pre­ten­ding not to look at the ca­mera so I can look cool in my #ootd post 🙄

A post sha­red by Jill Lan­sky (@the­au­gust­dia­ries) on

Day 2⃣ from #NYFW… Ob­ses­sed with over­si­zed bla­zers this fall #dy­son­hair

A post sha­red by Jill Lan­sky (@the­au­gust­dia­ries) on

Ins­pi­ring Wit

Na Je­nelle Witty sa nám páči, že je ne­sku­točná po­ho­ďáčka, ktorá rada ces­tuje a tak jej váš­ňou nie je len móda.

Jen­ni­fer He­a­ter

„Ama­tér­ska lands­cape fo­to­grafka“ pre­fe­ruje po­hodlný štýl, ktorý mu­síš vi­dieť!

So happy I got a fun rain coat for these dre­ary days.

A post sha­red by J. He­a­ter (@the_su­burb_expe­ri­ment) on

Ca­ro­line Joy

„Ma­king space for love“ alebo „li­ving sim­ply“ je presne to, čo Ca­ro­line vy­sti­huje. Ver, že sa chceš touto dá­mou in­špi­ro­vať!

Pepa Mack

Aus­trál­ska kre­a­tívna ma­na­žérka kom­bi­nuje kla­sické prvky šat­níku a vý­sled­kom je osved­čená kla­sika, ktorá ne­urazí.

We­a­ring coat by @he­e­wan.of­fi­cial and pants by @the­ory__ #con­verse #ootd

A post sha­red by Petra (@pe­pa­mack) on

👀 we­a­ring shoes by @to­ny­bianco and je­ans by #le­vis #re­done #ootd

A post sha­red by Petra (@pe­pa­mack) on

#clas­sic #ootd

A post sha­red by Petra (@pe­pa­mack) on

Komentáre