Každý kto má alebo ke­dysi mal mačku ur­čite veľmi dobre vie, koľko zá­bavy sa s nim dá za­žiť. Do­kážu sa vo­pchať v pod­state všade, či už ide o mini ška­tuľu od to­pá­nok, ige­li­tové tašky, zá­suvka, naj­vyš­šia po­lica alebo umý­vadlo. V tomto prí­pade sa však ma­čičky roz­hodli za­kom­po­no­vať do Via­noč­nej scény na­ro­de­nia Krista.

zdroj: bo­red­panda.com

Všetky fotky náj­deš v ga­lé­rii.

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre