Ur­čite vieš, že tvoj par­tner je do teba veľmi za­mi­lo­vaný. Ale… ako zis­tíš, či si pre neho tá pravá a že pre neho zna­me­náš tak veľa, ako on zna­mená pre teba?

Tu je 10 zna­kov, ktoré ti po­môžu:  

 • Ni­kdy ne­odíde z bytu bez toho, aby ti po­ve­dal, ako veľmi ťa mi­luje – ne­us­tále sa bu­deš cí­tiť ako pri­orita v jeho ži­vote, na­šla si toho, ktorý pre teba veľa zna­mená
 • Urobí všetko preto, aby si zís­kal tvoj dô­veru – chce, aby si si bola istá va­šim vzťa­hom a aby si bola spo­kojná 
  zdroj: pin­te­rest.com
 • Bude ti do­dá­vať od­vahu, ak tebe bude chý­bať – bez ohľadu na to, kde bu­deš alebo čo bu­deš ro­biť, bude vedľa teba vždy
 • Bude tvoja mo­ti­vá­cia a bude ťa po­sú­vať do­predu – aj keď bu­deš le­žať na gauči a ne­bude sa ti chcieť ísť do fitka, ni­kdy sa ne­vzdá tvo­jich snov a vždy bude chcieť, až si ich spl­níš
 • V jeho očiach bu­deš vždy vy­ze­rať krásna – ne­bude to vy­jad­ro­vať len slo­vami, ale hlavne spô­so­bom akým sa na teba bude po­ze­rať, do­tý­kať sa ťa a za­ob­chá­dzať s te­bou
 • Aj keď máš od „krásy“ možno ďa­leko – na­prí­klad keď bu­deš le­žať ráno v po­steli a ne­bu­deš mať na sebe make-up, ne­stih­neš si umyť zuby a bu­deš mať na sebe de­ravé le­gíny, pre neho bu­deš vždy krásna 
  zdroj: unsp­lash.com
 • Do­káže ti to všet­kými ve­cami, ktoré bude ro­biť – po­tre­bu­ješ uro­biť obed, ktorý na­ko­niec ne­stí­haš? Za­budla si si niečo doma? S nie­čím si ne­vieš dať rady? On tu bude vždy a so všet­kým ti po­môže
 • Bu­deš sa s ním cí­tiť veľmi bez­pečne – od toho mo­mentu ako s ním bu­deš vo vzťahu, bu­deš lep­šie za­spá­vať, pre­tože bu­deš ve­dieť, že si v bez­pečí
 • Bude si chcieť vždy všetko vy­dis­ku­to­vať – je pri­ro­dzené mať nez­hody a iné ná­zory, dô­le­žité však je sa o nich roz­prá­vať a vy­rie­šiť ich
 • Bude pri tebe stáť vždy, v dob­rom aj v zlom – budú tu aj dobré časy, aj zlé časy, ale skrze toho pri tebe bude už navždy

 

Zdroj: pop­su­gar.co.uk

Komentáre