Ve­čer v pe­ri­nách v po­steli skro­lu­ješ Ins­ta­gram, kde na teba vy­skočí fotka s trič­kom na krás­nej mo­delke, o kto­rom si po­mys­líš, že ho mu­síš mať. Hneď ráno pri šálke kávy si ho ob­jed­náš za smiešne pe­niaze z bri­gády a tvoje vy­snené tričko za te­bou do pár dní pre­ces­tuje po­lo­vicu sveta, a to až k tvo­jim no­hám. To, že tvoj módny kú­sok pre­ces­to­val viac ako nie­ktorí ľu­dia v tvo­jom okolí, je jedna vec, druhá, či si sa za­mýš­ľala aj nad tým, čo všetko sa za tým skrýva…

Módne trendy po­minú, štýl je večný a ži­votné pro­stre­die je len jedno.

zdroj: pin­te­rest.com

Ne­bu­deme sa na­vzá­jom sú­diť. Sme ženy, raz darmo, ob­čas sme hor­livé ná­kupné ma­niačky a každá sa chceme predsa pá­čiť. Takže je jasné, že ob­ľu­bu­jeme pekné veci a rady sa do nich ob­lie­kame… A kto nie? Nech hodí do mňa svet­rom. Ku­po­vať lacné módne ob­le­če­nie je po­hodlné, a ob­čas nám robí tú pravú žen­skú ne­smiernu ra­dosť. A v ne­po­sled­nom rade, je to pre nás aj forma te­ra­pie. ALE…

Druhá strana mince je otázka eko­ló­gie. Žiaľ, dnes už dobre vieme, že módny prie­my­sel je v reb­ríčku naj­viac zne­čis­ťu­jú­cich prie­mys­lov hneď na strie­bor­nom mieste. (Prvé miesto ob­sa­dil ropný prie­my­sel.)

Práve z tohto dô­vodu by bolo dobré, keby sme boli viac in­for­mo­vané, ve­deli, čo máme vo svo­jom šat­níku, za čo presne pla­tíme, čo pod­po­ru­jeme a pri bu­dú­com ná­kupe mys­leli viac eko. Čo všetko stojí za jed­ným lac­ným mód­nym po­zlát­kom?

Zne­čis­te­nie ovzdu­šia, pôdy a vody, tiež jej ex­trémna spot­reba. Ťažko re­cyk­lo­va­teľné ma­te­riály, che­mické far­be­nie, vy­ko­ris­ťo­va­nie, det­ská práca, mi­ni­málna fi­nančná od­mena pre za­mest­nan­cov…

Na­šťas­tie, aj tie naj­po­pu­lár­nej­šie odevné značky a naj­zná­mejší módni di­zaj­néri si uve­do­mili, že ži­votné pro­stre­die máme len jedno a prišli s uve­do­me­lou a udr­ža­teľ­nou mó­dou.

Udr­ža­teľná móda je tá naj­mód­nej­šia zá­le­ži­tosť!

zdroj: unsp­lash.com

Takže, aká to je ekof­riendly / udr­ža­teľná / uve­do­melá móda? A čo ro­biť, aby si aj ty pod­po­rila tento trend? Pri­ná­šame ti 10 ti­pov, ktoré ti k tomu po­môžu.

1. Zá­kla­dom šat­níka by mali byť hlavne nad­ča­sové kúsky, ktoré nie sú len se­zónne trendy a ak­tu­álne hity. Preto sa ne­boj viac in­ves­to­vať práve do vecí, ktoré bu­deš môcť vy­uží­vať roky.  Udr­ža­teľná móda pre­fe­ruje kva­litné ob­le­če­nie, dobre ušité a z dl­ho­trva­jú­cich ma­te­riá­lov. Nové heslo: Kva­lita, nie kvan­tita!

2. Nav­šte­vo­vať se­con­handy a na­ku­po­vať ob­le­če­nie z dru­hej ruky môže byť zá­bavný (fi­nančne vý­hodný!) lov po ex­tra kús­koch, ktoré na­ozaj ne­bude mať každý. Už to ne­musí byť ška­redé a na­há­dzané ob­le­če­nie. Na­opak, šaty v nich môžu byť krásne a ori­gi­nálne. Ta­kýto se­cond­hand náj­deš aj v Bra­ti­slave – volá sa NO­SENÉ a po­núka je­di­nečné a štý­lové kúsky za fé­rovú cenu a ok­rem toho aj po­máha. Z kaž­dého ná­kupu po­siela 15% na pod­poru or­ga­ni­zá­ciám po­má­ha­jú­cim tý­ra­ným že­nám. V NO­SENÉ však náj­deš aj re­cyk­lo­vanú módu. Ve­ciam, ktoré už majú to naj­lep­šie za se­bou, vdy­chujú pre­ši­tím nový ži­vot pod znač­kou Re­ne­wals By No­sene. Takže, smelo do toho! 

zdroj: pin­te­rest.com

3. Dô­le­žitý je vý­ber ma­te­riá­lov. Pri ďal­šom ná­kupe čí­taj zlo­že­nie látky. Vy­hý­baj sa ume­lým lát­kam a far­bi­vám.

4. Upred­nost­ňuj lo­kálne ob­le­če­nie. Pre nás to ide­álne zna­mená ob­le­če­nie vy­ro­bené v rámci Európy. Nájsť ta­kéto kúsky je ob­čas riadny orie­šok, av­šak, stojí to zato. Ne­pod­po­ru­ješ do­pyt z kra­jín tre­tieho sveta (Čína, In­dia, In­do­né­zia, Ban­gla­déš,…) a ich často ne­ľud­ské pra­covné pod­mienky.

5. Re­du­kuj! Nie, na­ozaj ne­pot­re­bu­ješ mať v skrini haldy ob­le­če­nia.

zdroj: pin­te­rest.com

6. Ver mi, ak si tie šaty ne­mala na sebe toto leto, to bu­dúce ich ur­čite tiež ne­vy­tiah­neš. Možno by tvo­jej ka­ma­rátke sadli a spra­vili ra­dosť. Čo tak ne­jaké veci zo šat­níka vy­ra­diť a po­me­niť si tieto kúsky s ba­bami?

7. Čo s ob­le­če­ním, ktoré ťa pre­stalo ba­viť? (Ak ani ka­ma­rátky oň ne­ja­via zá­u­jem?) Ur­čite sa aj v tvo­jom meste na­chá­dza zberný kon­taj­ner na ob­le­če­nie pre ľudí v nú­dzi. Na­plň ho a sprav dru­hým ra­dosť. Ďal­šou mož­nos­ťou sú nie­ktoré ob­chodné re­ťazce, ktoré po­nú­kajú zľavy, ak do­ne­sieš staré šat­stvo, ktoré oni ďa­lej zre­cyk­lujú a vy­užijú. Skús viac vy­pát­rať na webe, alebo od­nes ne­pot­rebné veci do se­cond­handu NO­SENÉ. 

8. Re­cyk­luj! Ďal­šou mož­nos­ťou je nájsť vy­uži­tie doma. Zo sta­rých tri­čiek s po­tla­čou sa dá ušiť mo­zai­ková deka alebo ob­liečka na malý van­kúš. Ak nie si pro­fíčka v šití, za­ob­sta­rať si mô­žeš ho­tový kú­sok na­prí­klad od Bar­tinki – značky slow fas­hion, ktorá eticky vy­tvára nové odevy pro­stred­níc­tvom re­cyk­lá­cie sta­rých lá­tok, ob­le­če­nia, ob­lie­čok, ob­ru­sov a všet­kého čo sa dá zre­cyk­lo­vať a ďa­lej vy­užiť. Stojí za ňou mladá Slo­venka Mar­tina Ma­re­ková Ku­ipers, ktorá žije mo­men­tálne v Ho­land­sku. 

9. A kde na­čer­pať nové módne in­špi­rá­cie? Na toh­to­roč­nom Fas­hion LIVE! v rámci špe­ciál­nej pre­hliadky Green Car­pett-u náj­deš udr­ža­teľnú módu. Ok­rem značky NO­SENÉ a Bar­tinki si ne­ne­chaj ujsť ani di­zaj­nérku Maju Bo­žo­vič, ktorá svoju tvorbu sme­ruje k sus­ta­niable fas­hion, pri­čom sa riadi myš­lien­kou „upcycle a re­cycle“. In­špi­rá­ciu pre svoje mo­dely hľadá v ľu­do­vej kul­túre, ľud­skom sprá­vaní alebo rada re­a­guje na sú­časné prob­lémy spo­loč­nosti. Náv­šte­vou po­du­ja­tia pod­po­ríš lo­kálnu tvorbu a my ti ru­číme za to, že bu­deš mať aj ob­rov­ský módny zá­ži­tok. Viac o ak­cii náj­deš TU.

10. Po­sledná rada nad zlato – pri najb­liž­šom ná­kupe sa na­ozaj za­mysli, či práve tú danú vec na­ozaj po­tre­bu­ješ a vy­uži­ješ alebo je to len trend, ktorý o dva týždne po­mi­nie?

Komentáre