Milý Ty, ktorý si od­išiel 

už je to dlhá doba, čo sme sa ne­vi­deli. S te­bou. S tvo­jou ro­di­nou. 8 me­sia­cov. Kto by to bol po­ve­dal, že sa to raz stane. Je skoro pred pol no­cou a v mysli si sa mi znova vy­no­ril ty. Myš­lienky mi prú­dia v hlave a som zmä­tená. Z tejto si­tu­ácie? Z teba? 

pho­to­vide.com Marta Syrko

Vraví sa, že čas za­hojí všetky rany. Ne­viem, možno tie, keď sa po­re­žeme o niečo os­tré alebo tie, kedy si ub­lí­žime vo fitku s čin­kou. Tie psy­chické ale asi tažko. Jazvy, ktoré zo­stali na srdci sú len po­mys­lené, ab­s­traktné, no aj tak bo­lia zo všet­kého naj­viac. Prečo? 

Prečo, keď už bolo všetko v po­riadku si sa zja­vil znova ty? Nová práca, nový ľu­dia, pria­te­ľia a tak­po­ve­diac aj ži­vot. A bum. Ty. 

pin­te­rest.com

Ži­vot má ob­čas zvláštny zmy­sel pre hu­mor. Pred pár dňami som bola už ve­selá z toho, ako si viem uží­vať ži­vot na­plno a aká som šťastná. Dnes je to práve na­opak, zas a znova pre­mýš­ľam, prečo sú tie vrec­kovky plné sĺz. 

V mysli mám práz­dno, no viem je­diné. Ne­ne­chám si ťa znova pus­tiť do môjho ži­vota. Ak je pravda to, že čas za­hojí všetky rany, tak musí aj tie na srdci. Bu­dem tomu ve­riť. Už te­raz cí­tim a viem, že si po­stupne pre­sta­nem vší­mať to, ako sa darí tebe. Všetko je mi­nu­losť a tá mi nemá čo nové pri­niesť. 

mg­picta.com

Na­ozaj tomu chcem ne­chať čas. Pri tebe som bola často slepá, na­ivná a ku koncu veľmi skla­maná. No člo­vek robí veľa chýb a na tých svo­jich sa na­učí toho o ži­vote veľa. Toto zis­te­nie ma te­raz ne­sku­točne na­pl­nilo akousi po­ho­dou a vie­rou že všetko bude na­po­kon dobré. 

Všetko bude dobré a jed­ného dňa, keď sa mi znova oz­veš tak so mnou ne­za­máva. 

Komentáre