Za­čína leto, dlhé noci, teplo a s tým spo­jené aj fes­ti­valy, kto­rých toto leto ur­čite ne­bude málo. Se­zóna je práve za­há­jená. Hip-Hop žije, Po­hoda, Grape, Upri­sing a mnoho ďal­ších. Fes­ti­va­lové ma­niačky a in­flu­en­cerky si prídu tento rok na svoje. Ak ti chýba in­špi­rá­cia alebo chceš svoj out­fit ešte nie­čím oži­viť a zdô­raz­niť, my z Od­zadu ti pri­ná­šame pár ty­pov ako sa „ne­stra­tiť v dave“ s fes­ti­va­lo­vým lo­okom 2018.

 

Najk­rajší ala Boho štýl je na fes­ti­va­loch ten pravý a naj­zá­klad­nejší. Ur­čite mi dáte za pravdu, že toto leto sú naj­viac trendy dlhé, fa­rebné, za­ple­tané vr­koče. Pre­tože čím viac crazy a fa­rebné, tým lep­šie.

Po­hoda 2018 @po­ho­da­fes­ti­val je čo­chvíľa tu! Preto sme pre teba v G. pri­pra­vili su­per mož­nosť, ako si na­plno užiť ta­nec, a vlasy pri­tom budú vy­ze­rať stále top 👸🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Braids s ka­ne­ka­lo­nom oži­via aj na­jo­by­čaj­nejší out­fit. Na­vyše tvoj účes bude 100% po­is­tený aj vo víre tanca na skve­lých umel­coch ako @st_vin­cent, @iaml­pof­fi­cial, @glas­sa­ni­mals, @xdan­ny­xb­ro­wnx, @onu­ka­of­fi­cial a mnoho ďal­ších, kto­rých ohú­riš svo­jou krá­sou od mi­lá­či­kov G 💖 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Za­re­gis­truj sa na fuc­king gor­ge­ous fas­hion za­ple­ta­nie s ka­ne­ka­lo­nom a fa­te­ful art make-ups, pre­tože tvoj fes­ti­val look musí byť do­ko­nalý 👩🏼‍🎤 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭐️ Za­ple­ta­nie s ka­ne­ko­lo­nom od 33€ do 47€ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ne­za­budni, že ak­cia platí len od 4.7 – 7.7.2018 ☝️🏻

A post sha­red by G.Bar | hair • make up • nail (@g.bar.ba) on

 

Aj spe­váčky zo­brali úlohu fes­ti­va­lo­vého out­fitu vážne a ur­čite sa ne­ne­chali za­han­biť.

 

Naj­lep­šie fes­ti­valy sú zná­mych spe­vá­kov, ktoré sú často v za­hra­ničí, ale o to väčší zá­ži­tok je spra­viť si malý ro­adt­rip a ka­ma­rátmi, kde ne­smie chý­bať ani tričko tvojho ob­ľú­be­ného spe­váka.

 

Čo by to bol za fes­ti­val bez vý­raz­ného lí­če­nia. Na­ko­niec ti uká­žem pár ti­pov na ma­keup, ktorý stojí zato a nie je veľmi zlo­žitý.

A glit­tery fes­ti­val ma­keup to fight the Mon­day mood ✨ are you go­ing to a fes­ti­val this sum­mer? I'll be at @pa­na­ma­ope­nair & @pa­ro­oka­ville 🌸 ____________ •Face: @so­nand­park_ko­rea Be­auty Gel as Pri­mer, @ny­xcos­me­tics_de mi­ne­ral stick foun­da­tion, @to­ofa­ced Milk Cho­co­late So­leil Bron­zer, @tar­te­cos­me­tics Blush Bliss Pa­lette, @jeff­re­es­tar­cos­me­tics Pe­ach God­dess High­ligh­ter, @nar­sis­sist Ra­diant Cre­amy Con­ce­a­ler, @mac­cos­me­tics­de­utsch­land Fix + Set­ting Spray •Brows: @ny­xcos­me­tics_de Micro Brow Pen­cil •Eyes: @hu­da­be­auty De­sert Dusk Pa­lette, @ny­xcos­me­tics_de Ul­ti­mate Brights Pa­lette, @pi­xi­be­auty Lash Line Ink Gel Ey­eli­ner, @ma­y­bel­line Co­los­sol Vo­lume Ex­press Mas­cara, @to­ofa­ced glit­ter pop peel off ey­eli­ner in glit­ter ghost, @alie­x­press.of­fi­cial False Las­hes, @ny­xcos­me­tics glit­ter pri­mer •Lips: @to­ofa­ced Qu­een B Mel­ted Matte Li­quid Lips­tick . . . #ma­ke­up­to­day#fes­ti­val­look#fes­ti­val­ma­keup#glit­ter­ma­keup#glit­tery#glit­te­rad­dict#be­au­tyb­log­ger#be­au­tyb­log#ma­ke­upb­log#ma­ke­up­com­mu­nity#düs­sel­dorf#co­logne#köln#blog­ger_de#cutc­re­a­se­ma­keup#owny­our­pretty#pi­xi­per­fect#sep­hora#do­ug­las#mua#sel­fie­sel­fie @sep­ho­ra­de­utsch­land @do­ug­las_cos­me­tics

A post sha­red by 🌸 リサ | Lisa 🌸 (@out_of_mana) on

Ak ne­vieš, ako ta­kýto look do­siah­nuť, mám pre teba ná­vod, podľa kto­rého to mô­žeš skú­siť.

Komentáre