Spe­vák, skla­da­teľ a hu­dobný pro­du­cent. Na­priek tomu, ho veľa ľudí ne­uz­náva. Ne­pá­čia sa im jeho texty. Za­leží však len na tom, z kto­rého uhľa sa na ne po­ze­ráme alebo čo cí­time. Mys­lím, že keď sme za­mi­lo­vané jeho texty vní­mame inak, ako keď sme smutné. Po­súď sama…

 

https://www.ins­ta­gram.com/p/BXWCR-8AlB9/?ta­ken-by=the­we­eknd

 1. High for this

– Ne­pot­re­bu­jeme, aby nás nie­kto ochrá­nil. Tak príď sama, nech­cem zby­točne vzbu­dzo­vať po­zor­nosť.

 

 1. What you need

– Som droga v tvo­jich ži­lách, len sa sna­žím cez bo­lesť pre­drať na po­vrch. On je to, čo chceš, ale ja som to, čo po­tre­bu­ješ.

 

 1. Wic­ked ga­mes

– Do­voľ mi ťa len mi­lo­vať a hoci, ak aj ma ne­mi­lu­ješ, len po­vedz, že ma mi­lu­ješ.

 

 1. Twenty eight

– Po­ve­dala si, že tam nie je ni­kto. Tak kto ti stále volá na ten te­le­fón, keď si so mnou?

 

 1. Lo­nely star

– Sľúb mi, že ne­bu­deš ľu­to­vať nič z toho, čo sa stalo me­dzi nami, tak ako ne­ľu­tu­ješ ani jedno z tvo­jich te­to­vaní.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Ba­NICZ_AEsm/?ta­ken-by=the­we­eknd

 

 1. The fall

– Ne­bo­jím sa pádu, bol som na zemi už pred­tým.

 

 1. Be­long to the world

– Do ni­koho som sa ni­kdy ne­za­mi­lo­val len s tak ma­lým množ­stvom do­tyku. Ty si ma na­učila mi­lo­vať, keď som si my­sel, že už ma to ni­kto ne­naučí.

 

 1. Pre­tty

– Nie­kto mi po­ve­dal, že to už nemá vý­znam sa k tebe vrá­tiť. Oča­ká­va­nia môžu za­biť jed­no­du­chého muža ako ja.

 

 1. Of­ten

– Spý­tala sa ma či to ro­bím každý deň. Od­po­ve­dal som jej: často. Noc po­maly končí a vi­dím jej to na očiach. Chce to za­žiť znovu.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bc­Pek­zu­AmFF/?ta­ken-by=the­we­eknd

 1. The hills

– Vo­lám ti len o 4:30. Je to je­diný čas, keď chcem byť vedľa teba. Mi­lu­jem len keď sa ma do­tý­kaš, keď ma ne­cí­tiš. Je to je­diný čas, keď ťa na­zvem znova mo­jou.

 

 1. Sha­me­less

– Po­vedz to hlas­nej­šie, no kto ťa bude mi­lo­vať, tak ako ja? Kto sa ťa bude do­tý­kať, tak ako ja? Preto sa mi vždy oz­veš, lebo sa bo­jíš mi­lo­vať… a vieš, že vždy tam bu­dem pre teba.

 

 1. Party Mons­ter

– Len po­tre­bu­jem dievča, ktoré ma bude chá­pať.

 

 1. False alarm

– Mi­lu­ješ ju, ale ni­kdy ne­bu­deš ten pravý.

 

 1. Re­min­der

– Vždy, keď sa sna­žíš za­bud­núť na to, kto som. Bu­dem tam ne­ja­kým spô­so­bom, pri­po­me­niem sa ti. Veď vieš, kto som.

 

 1. A lo­nely night

– Prečo by si sa sna­žila pri­niesť niečo me­dzi nás, keď tam už nič nie je… lep­šie je, keď sme od seba.

 

https://www.ins­ta­gram.com/p/BVP-xSCgPK9/?ta­ken-by=the­we­eknd

 

 

Komentáre