Do­sta­neš len takú lásku, v ktorú ve­ríš. Je to len na tebe. Iba na tebe.

Ak ve­ríš v to, že ťa tvoj par­tner bude re­špek­to­vať, bude to tak. Mu­síš mu uká­zať, že si to za­slú­žiš a že si hodná re­špektu. Ak ve­ríš v to, že ťa tvoj par­tner ne­pod­ve­die, bude to tak. Mu­síš mu dať dô­vod na to, aby sa to ne­stalo a že si ne­za­slú­žiš pod­vá­dza­nie. Ak ve­ríš v to, že tvoj par­tner bude ak­cep­to­vať tvoje ná­zory, bude to tak. Mu­síš bo­jo­vať za svoje ná­zory a lo­gicky mu vy­svet­liť, prečo máš pravdu.

Drahá, pri­tiah­neš si do ži­vota takú lásku, v ktorú si schopná uve­riť. Ak sa bo­jíš toho, že si ne­náj­deš dob­rého muža, pre­tože vieš, že sú muži vše­li­jakí, možno to tak bude. Treba len ve­riť, že na svete zo­stalo ešte veľa dob­rých mu­žov, ktorí sú ochotní bo­jo­vať o ženu akou si ty.

zdroj: Photo by Ant­hony Tran on Unsp­lash.com

 

Tvoja láska by mala od­zr­kad­ľo­vať všetko dobré v ži­vote. Mala by ťa ľú­biť aj s chy­bami, pre­tože tie máme všetci. Mala by ti denne do­ka­zo­vať, že za to sto­jíš a si dosť dobrá. Ni­kdy by si sa ne­mala v láske cí­tiť me­nej­cenná. O tom láska nie je. Láska, v ktorú uve­ríš by mala byť čistá, pri­ro­dzená a ne­nú­tená. Láska, v ktorú uve­ríš by mala byť presne to, čo po­tre­bu­ješ.

Za ta­kou lás­kou sa ne­treba na­há­ňať. Ona ne­odíde, ona ťa ne­ne­chá samú, ona ťa ne­ne­chá zlo­menú alebo po­ní­ženú.

Drahá, pro­sím ťa, ver v krásnu lásku. Ver v to, že príde presne vtedy, keď bu­deš pri­pra­vená. Keď bu­deš ve­dieť kto si a čo by si chcela v ži­vote do­siah­nuť.  Príde vtedy, keď bude tvoj ži­vot me­nej cha­otický a tvoje srdce bude uzdra­vené zo všet­kej bo­lesti. Príde, aby ti ro­bila ra­dosť a aby ťa ľú­bila. Bez­pod­mie­nečne a úplne celú.

Taká má byť láska, v ktorú ve­ríš. A takú lásku aj do­sta­neš.

Komentáre