Tvoja pravá láska bude tá, ktorá bude za teba bo­jo­vať. Tvoja pravá láska bude o nie­čom inom. Tvoja pravá láska bude tá, ktorá ťa bude v noci dr­žať za ruku, aj keď sa ne­bo­jíš. Tvoja pravá láska, sa nad­chne, keď bu­deš niečo roz­prá­vať. Tvoja pravá láska sa o teba bude sta­rať aj v cho­robe, nie len zdraví.

Tvoja pravá láska bude dô­vo­dom, prečo si znovu ot­vo­ríš srdce a uká­žeš mu celú dušu.

Tvoja prvá láska bude osoba, ktorá ti už ne­spô­sobí bo­lesť. As­poň nie úmy­selne. Tvoja pravá láska bude osoba, kto­rej mô­žeš dô­ve­ro­vať. Tvoja pravá láska bude muž,  ktorý ťa bude mi­lo­vať úp­rimne. Ktorý s te­bou pre­žije všetky zlé aj dobré chvíle.

zdroj: unsp­lash.com

A pre mňa si to bol ty.

Pred pár me­siacmi, kedy sme si za­čali pí­sať naše spo­ločné spo­mienky, kedy sme si na­vzá­jom zdie­ľali ži­vot – som bola šťastná. Dala by som na­ozaj čo­koľ­vek za to, aby som sa tak mohla cí­tiť aj te­raz.

Pre­tože te­raz tu nie si… a mne je zima. Ni­kto vedľa mňa ne­stojí a ni­kto ma ne­mi­luje tak, ako si mi­lo­val ty.

Keď sa tak spätne dí­vam na váš vzťah, možno sme spolu ani ne­mali skon­čiť. Alebo sme to mohli skú­siť inak. Možno, že tá po­sledná sep­tem­brová noc bola osudná a od­vtedy som si mala prí­beh ži­vota pí­sať inak, nie s te­bou.

Te­raz už viem aj to, že bu­dúc­nosť, ktorú som si uro­bila s te­bou, ne­bola re­a­li­tou. Bola to len fan­tá­zia. Bol to len môj šťastný ko­niec, nie tvoj.

zdroj: pe­xels.com

No na­priek tomu si stále mys­lím, že na teba ne­za­bud­nem. V mo­jom ži­vote pred­sta­vu­ješ veľký kus a pat­ríš (te­raz) do mo­jej mi­nu­losti.

Preto vždy, keď o tebe pí­šem, cí­tim po­koj. Cí­tim úľavu, lebo viem, že som uro­bila všetko, čo bolo v mo­jich si­lách. A to ma pri­viedlo sem – som slo­bodná, voľná, viem ko­nečne dý­chať a mám krásne spo­mienky.

Chcem aby si ve­del, že si bol mo­jou naj­väč­šiou lás­kou. Bol si moje všetko ale te­raz si preč. 

Toto je roz­lúčka. A tieto slová boli po­sledné vy­čer­pala som všetky. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre