Vy­tvo­riť vzťah, ktorý je silný, stojí na­ozaj veľa. Ale všetko ide ľah­šie ak sa dvaja na­vzá­jom mi­lujú a sú ochotní pod­stú­piť kom­pro­misy, ktoré po­te­šia oboch.

1. Uve­do­mujte si je­di­neč­nosť toho dru­hého

Buďte si obaja ve­domí faktu, že už ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­stret­nete osobu, ktorá by bola taká ako vaša po­lo­vička. Vážte si všet­kého, čo pre Vás vaša mi­lo­vaná osoba robí, či už len to že Vás na ulici drží za ruku, alebo Vás ro­zo­smieva ak Vám je smutno, či si spo­me­nie na Vaša vý­ro­čie – či na­ro­de­niny. Sú to dô­le­žité ma­lič­kosti, ktoré ro­bia Vás vzťah kraj­ším a sil­nej­ším.

2. Buďte obaja pyšní na to, kto ste & s kým ste

Sa­moz­rejme, každý máme svoje chyby tak ako ich máte Vy, má ich aj Vás par­tner/par­tnerka, no a hoci by sme nie­ktoré veci naj­rad­šej od­strá­nili uve­domte si, že ne­môže ni­koho me­niť, mu­síte ho pri­jať ta­kého, aký je, či už ide o ba­na­lity ako zdvi­hnutá do­ska na zá­chode, či sponky do vla­sov po ce­lom byte. Práve ne­do­ko­na­losti nás ro­bia do­ko­na­lými! A verte, keby bol Vás par­tner do­ko­nalý, ten vzťah by sa veľa ne­stál, ča­som by ste sa za­čali nu­diť, preto sa ni­kdy ne­han­bíte za seba, či svoju lásku

3. Ne­vzdá­vajte to spolu

Veľa ľudí Vám po­vie, že sa spolu ne­ho­díte, či si k Vám pred­sta­vo­vali nie­koho iného. Tak­tiež sa mô­žete stret­núť s ná­zo­rom, že Váš ex sa k Vám ho­dil viac a po­dobne, no uve­domte si je­di­nej veci. Osoba, s kto­rou ste dnes, si vaše srdce zís­kala prá­vom, exis­tujú dô­vody, prečo ste s ňou, prečo ste sa do nej za­ľú­bili, no a nech je si­tu­ácia ako­koľ­vek ťažká, či ne­prajná, ne­vzdá­vajte sa! Ne­roz­chá­dzajte sa, ne­robte hlú­posti len preto, že si to vaše oko­lie želá. Ľúbte sa, ig­no­rujte ná­zor iných a najmä to spolu ne­vzdá­vajte.

zdroj: unsp­lash.com
unsp­lash.com

4. Pod­po­rujte sa

Viete, že vašu drahú po­lo­vičku čaká ťažká skúška v škole, či ná­ročný deň v práci? Pod­porte ho, po­ve­dzte mu že mu dr­žíte palce, že to sto­per­cen­tne zvládne a že ho mi­lu­jete. Pod­po­rujte ho vo všet­kom čo ži­vot pri­náša, pod­po­rujte ho vo svo­jich snoch, či v ťaž­šom ži­vot­nom ob­dobí.

5. Vy­zná­vajte si lásku

Tento bod je vo vzťahu veľmi dô­le­žitý. Sa­moz­rejme, že každý z nás túži byť mi­lo­vaný, tak­tiež aj Váš par­tner, sa­moz­rejme, že sú tu aj takí ľu­dia, ktorí sa han­bia po­ve­dať napr. „mi­lu­jem ťa“, hoci sú už ne­jaký ten čas vo vzťahu, stále majú prob­lém pre­ja­vo­vať svoje city. No ob­čas sa mu­síme pre­ko­nať a lásku vy­znať. Ne­mu­síme si lásku vy­zná­vať vždy len za po­moci slov, milá po­zor­nosť, ob­ja­tie, bozky, do­kážu nie­kedy viac ako ti­síc slov.

6. Ho­vo­riť spolu o všet­kom

Nie všetky témy sú nám prí­jemné, ob­čas by sme sa naj­rad­šej skryli pod pap­lón než by sme mali od­po­ve­dať či ho­vo­riť o ur­či­tej veci, ale vzá­jomná dô­vera a ot­vo­re­nosť sú vo vzťahu jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí. Len spo­loč­ným roz­ho­vo­rom mô­žeme spo­ločne prísť na kom­pro­misné rie­še­nie ur­či­tých si­tu­ácií, či do­vo­liť dru­hej strane lep­šie po­zna­nie nás sa­mých.

unsp­lash.com

7. Sprav ra­dosť svo­jej láske

Čo môže byť kraj­šie, ako keď tvoja láska príde za te­bou s tvo­jou ob­ľú­be­nou čo­ko­lá­dou, či lís­t­kami do kina na film, o kto­rom si spo­mí­nal/a že ho chceš vi­dieť? Prí­le­ži­tostné dar­čeky, či úplne ma­lič­kosti po­te­šia kaž­dého.

8.Riešte spolu bu­dúc­nosť

Sa­moz­rejme, že každý člo­vek má svoje túžby, sny a po­city. Vy­vá­rame si vlastný ži­vot, s vlast­nými pod­mien­kami, no ne­mô­žeme za­bú­dať na to, že nie sme tu úplne sami. Máme tu svoju lásku, ktorá nás na­dov­šetko mi­luje a preto by bolo vhodné ju za­hŕňať aj do svo­jej bu­dúc­nosti. Ne­rieš všetko len v mene seba, uve­dom si, že ak ná­ho­dou nie­kam od­ídeš a svojho par­tnera/par­tnerku ne­cháš tu, ne­ub­lí­žiš len jemu, ale aj sebe!

Komentáre