Sú dni keď sa jed­no­du­cho nič ne­darí, celý deň je ne­ko­nečný a nudný. V ta­kéto dni po­tre­bu­jeme nie­koho alebo niečo, čo by nám zlep­šilo ná­ladu. Na chvíľku si daj od všet­kého po­koj a čí­taj 🙂

Všetky ob­rázky náj­deš v ga­lé­rii ⬇ 

 

Komentáre