Každý sme omylný. Každý. Mi­lu­jeme, ub­li­žu­jeme a ro­bíme chyby. Nie si ne­omylná. Ani ja, ani ty. Ani oni. Muži. Tí, s kto­rými je to ťažké ale bez nich ešte ťaž­šie. Ve­rím, že si ni­kdy ne­po­čula tieto vety od svojho muža. Ve­rím, že by si ni­kdy ne­do­vo­lila, aby sa nie­kto k tebe takto sprá­val. Ve­rím, že máš dosť síl po­cho­piť, že toto sku­točný muž ne­robí. Aj keď má zlú ná­ladu. Aj keď má zlý deň.

pe­xels.com

„Vy­ze­ráš hrozne.“

Ak ti to po­vie iro­nicky, je to nor­málne a sran­dovné. No ak to myslí vážne a ne­us­tále po­ni­žuje tvoj vzhľad, vlasy či po­stavu, ver, že si ne­za­slúži tvoju lásku. Pravý muž si vy­be­rie dievča, ktoré mi­luje vnú­torne i von­kajš­kom a je preňho najk­raj­šia žena na svete. Pro­sím, žiadne vý­nimky.

Muž, ktorý ťa na­ozaj mi­luje ťa ne­bude kri­ti­zo­vať, možno ti po­radí, ale ne­zra­ňuje tvoje city a ne­ho­vorí, ako hrozne vy­ze­ráš, že si moc pri­brala a tie vlasy sú slama. Vtedy to už na­ozaj pre­kra­čuje hra­nice.

pe­xels.com

„Si len moja.“

Veľmi by som sa za­smiala tejto vete, ak by som to po­čula. Na­ozaj? Pro­sím, ak ti toto tvoj drahý po­vie, možno to tiež môže byť vtipné, ale ak ti to ho­vorí často, vážne a pri­tom ťa ob­me­dzuje, ute­kaj a rýchlo. Nie si ma­je­tok a pat­ríš len sa­mej sebe. Ak ti ne­us­tále sle­duje správy na fejs­búku, ne­páči sa mu, že cho­díš von s inými ľuďmi a ne­mô­žeš mať svojho dob­rého ka­ma­ráta, ne­buď tou hlú­pou. Nie je nor­málne, ak sa k tebe správa ako ne­jaký nad­ra­dený, že ťa ne­us­tále sle­duje a ne­us­tále sa pýta. Toto nie je zdravý vzťah.

pe­xels.com

 „Ne­rev, si moc slabá.“

Táto veta si za­slúži facku. Na­ozaj­stnú. Šti­plavú. Ani ne­uva­žuj, či je to nor­málne, či je to zlosti alebo len nemá dobrý deň. Mys­lím si, že toto je za­ká­zané. Ne­ho­vo­rím, že chlapi mu­sia byť stále sladkí, s dob­rou ná­la­dou a krehkí. To nie. Ale sú isté li­mity, ktoré by si ne­mala ho­vo­riť ani ty, ani on. Toto je jedna z nich. Plač. Daj von svoje emó­cie. A nie, nie si slabá. Si silná a múdra žena!

unsp­lash.com

„Prečo by som ťa mal re­špek­to­vať?“

Tvoj vzťah by mal byť tak ako aj po fy­zic­kej, tak aj po psy­chic­kej stránke zdravý. Ak je tvoj vzťah skôr to­xický, ne­cí­tiš sa v ňom dobre a na­vyše ťa ne­reš­pek­tuje, je to ob­rov­ský prob­lém. Vtedy je naj­lep­šie a naj­jed­no­duch­šie od­ísť. Chlap ťa musí re­špek­to­vať. Musí re­špek­to­vať tvoje roz­hod­nu­tia, tvo­jich pria­te­ľov a ro­dinu, tvoje ná­zory, sny a túžby.

pe­xels.com

„Ne­bu­dem ťa pod­po­ro­vať.“

Tvoje sny a tvoje plány sú tvoj ži­vot, nie? Chceš ro­biť to, čo ťa baví, chceš ob­ja­vo­vať a sní­vať. Ne­môže ti to za­ká­zať. Ne­ne­chaj si dik­to­vať. Je to tvoj ži­vot. Ak niečo chceš do­sia­hnúť, tvoj pria­teľ by ťa mal pod­po­ro­vať a po­má­hať ti. Je se­becký, ak nechce, aby si si pl­nila sny a ro­bila niečo, čo ťa ne­zau­jíma. Každá z nás má právo ces­to­vať a ob­ja­vo­vať. Každá z nás má právo mať sny a pl­niť si ich. Pro­sím, ne­ne­chaj si dik­to­vať. Ne­ne­chaj sa ovplyv­ňo­vať. Po­čú­vaj svoje srdce a svoje túžby.

Komentáre