In­tro­verti zvy­čajne ne­majú radi akčné a sci-fi filmy, ale skôr snímky o zmysle ži­vota, o pria­teľ­stve či láske. Toto je zo­znam naj­lep­ších fil­mov, ktoré by si ne­mal ujsť žiadny in­tro­vert. 

Amé­lie (2001) 

Krásny fran­cúz­sky film zo­bra­zu­júci prí­beh o osa­me­lej žene, ktorá síce nie je skvelá v roz­ho­vo­roch, ale je prav­de­po­dobne na­jin­te­li­gen­tnej­šou in­tro­vert­nou osob­nos­ťou zo všet­kých. Film je cel­kovo veľmi fa­rebný a po­zi­tívny a ty bu­deš od­razu vi­dieť svet úplne inak. V hlav­nej úlohe skvelá Aud­rey Tau­tou.

Char­lieho malé ta­jom­stvá (2012) 

Pät­násť­ročný Char­lie je veľmi pre­mýš­ľavý a za­krík­nutý mla­dík, ktorý je na stred­nej škole a os­tatní ho po­va­žujú za div­ného. Je to kla­sický prí­klad „iného“ die­ťaťa, ktorý sa ne­vie za­ra­diť, pre­žíva zvláštne stavy a trápi ho po­cit sa­moty. Tento film od­po­rú­čame všet­kým ľu­ďom, ktorí hľa­dajú zmy­sel ži­vota, pria­teľ­stvá a lásku.

Hor­kých se­dem­násť (2016)

Na­dine a Krista sú dve ne­ro­zlučne ka­ma­rátky, ktoré sú na stred­nej a vo všet­kom si po­má­hajú. Av­šak kým Na­dine ne­zistí, že Krista randí s jej star­ším bra­tom. Diev­čatá si čo­skoro uve­do­mia, aká tenká je hra­nica me­dzi ka­ma­rát­stvom a úhlav­ným ne­pria­teľ­stvom.

Prin­cezná Cyd (2017)

Tento film ti ukáže roz­diel me­dzi ex­tro­vertmi a in­tro­vertmi a ich vní­ma­ním ži­vota. Šest­násť­ročná Cyd žije so svo­jim dep­re­sív­nym ot­com v zlých pod­mien­kach. Keď však strávi leto u tety v Chi­cagu, za­čne zis­ťo­vať všetko o sebe, o svo­jom vnú­tor­nom svete a o svo­jej iden­tite.

Ne­za­bud­nu­teľné práz­dniny (2013) 

Prí­beh, pri kto­rom po­cho­píš, že je dô­le­žité, byť sama se­bou. Štr­násť­ročný Dun­can ide na ro­dinnú do­vo­lenku s mat­kou a jej pria­te­ľom. Keď sa však zo­známi so správ­com miest­neho vod­ného parku, vznikne me­dzi nimi pria­teľ­stvo, vďaka kto­rému sa Dun­can na­učí pre­ko­ná­vať ná­strahy ži­vota, ro­diny a lásky. Budú to práz­dniny, na ktoré ne­za­budne.

Komentáre