Móda pri­náša no­vinky, ktoré sa stá­vajú must have v tvo­jom šat­níku tak­mer stále a táto zima nie je vý­nim­kou. Keď sa tep­loty vy­skytnú po bo­dom mrazu, túto zimu sa to ne­deje veľmi často, vtedy vy­ťa­hu­ješ zo svo­jej skrine všetky zimné svetre. Tren­dov je via­cero a preto ak tú­žiš po teple a po­hodlí, pri­ná­šam ti zo­pár kús­kov, ktoré toh­to­ročnú zimu vládnu sve­tom. 
1. De­taily z ume­lej ko­žu­šiny
De­taily ve­dia byť nie­kedy stre­do­bo­dom po­zor­nosti a do­dá­vajú ve­ciam úplne iný roz­mer. Umelé ko­žu­šiny sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou toh­to­roč­nej zimy a s nimi pri­chá­dza aj nový trend v po­dobe ko­žu­ši­no­vých de­tai­lov.

 

2. Mo­hutné ba­ló­nové ru­kávy
Pre módny prie­my­sel má tento trend veľkú ob­ľubu. Čím mo­hut­nej­šie, tým lep­šie. Taký ple­tený sve­ter s sa­ló­no­vými ru­kávmi dodá tvojmu lo­oku ne­oby­čajný vzhľad.

Fluff 💥 sle­e­ves and flas­hes ⚡️

A post sha­red by Ja­cqu­e­line Mi­kuta (@mi­ku­tas) on

3. Per­ličky
Jemné per­lič­kové ko­rálky, sú krás­nymi de­tai­lami pre tvoje ob­le­če­nie. Vy­niknú na čiapke, džín­soch, bun­dách, svet­roch, ka­bel­kách,… Tento trend tvojmu ob­le­če­niu do­dáva ele­gantný šmrnc. Túto zimu sú trendy najmä per­lič­kové svetre, ku kto­rým ti sta­čia mierne roz­tr­hané rifle.

4. Púd­rové od­tiene
Zima sa naj­čas­tej­šie spája s tmav­šími far­bami. Púd­rové farby sú ľahko kom­bi­no­va­teľné a ne­ut­rálne. Le­tia najmä od­tiene baby mod­rej, bé­žo­vej, ma­slo­vej či ru­žo­vej. Ale svoj šat­ník obo­ha­tíš aj kús­kami v bie­lej farbe.

Komentáre