Dnes nech­cem pí­sať o nie prí­liš ve­se­lom ži­vote Ke­anu Re­e­vesa. Mys­lím si, že jeho ži­votný prí­beh po­známe každý. Dnes však chcem pí­sať o tom, aký je Ke­anu člo­vek a pri hľa­daní in­for­má­cií som si po­ve­dala, že je snom kaž­dej ženy. =)  Ke­anu si uve­do­muje, že sláva a pe­niaze nie sú všetko, preto patrí me­dzi na­job­ľú­be­nej­ších hol­ly­wo­od­skych her­cov. Ke­anu sa zdravo stra­vuje, me­di­tuje a ho­vorí, že má toľko pe­ňazí, až je to nuda. 

Tro­chu som po­go­og­lila a zis­tila pre Vás pár na­ozaj zau­jí­ma­vých vecí o Ke­anu Re­e­ve­sovi v re­ál­nom ži­vote, ktoré do­ka­zujú, že je sku­točne milý člo­vek. Tak na­prí­klad to, že ve­no­val 50 mi­li­ó­nov zo svo­jich 70 mi­li­ó­nov na špe­ciálne efekty vo filme Mat­rix. Na otázky ohľa­dom tohto roz­hod­nu­tia od­po­ve­dal : ” Pe­niaze sú tá po­sledná vec o kto­rej pre­mýš­ľam , z toho čo som do­te­raz za­ro­bil do­ká­žem žiť nie­koľko ďal­ších sto­ročí”.

zdroj: re­bel­cir­cus.com

Ďa­lej som sa zo za­hra­nič­ných zdro­jov do­čí­tala, že sa stal osob­ným opat­ro­va­te­ľom svo­jej ses­try po tom, čo jej diag­nos­ti­ko­vali le­uké­miu. Sám da­ro­val mi­li­óny do­lá­rov na vý­skum ra­ko­viny.

Na otázku, čo je pre neho šťas­tie od­po­ve­dal: ” Le­ža­nie v po­steli s mo­jou mi­len­kou, byck­lo­va­nie, špor­to­va­nie, šťastné chvíle s mo­jimi ka­mošmi, uče­nie sa, zem, pie­sok, stre­tá­va­nie sta­rých ka­mo­šov, ro­diny, zná­mych s ví­nom  dob­rým jed­lom..Som rád na púšti, v prí­rode, rád ob­ja­vu­jem ne­zvy­čajné miesta v prí­rode, ako vr­choly stro­mov…”

Keď ho raz no­vi­nár po­žia­dal nech ho vezme na svoje ob­ľú­bené miesto, išli do kníh­ku­pec­tva.

Na­šla som aj účet na twit­teri, ktorý sa volá Ke­anu Do­ing Things a tam si mô­žete po­zrieť rôzne mo­menty, kedy bol Ke­anu pri­chy­tený pa­pa­razzmi na­prí­klad s bez­do­mov­com.

Ke­anu je známy tým, že rád ces­tuje ve­rej­nou do­pra­vou. A nemá prob­lém uvoľ­niť miesto. Vi­deo je z roku 2011

To naj­lep­šie na ko­niec: pre mňa je Ke­anu hr­di­nom aj vďaka jeho vý­ro­kom:

„Ne­mô­žem byť sú­čas­ťou sveta, kde muži svo­jim man­žel­kám do­vo­lia ob­lie­kať sa ako ženy ľah­kých mra­vov a ne­chajú ich vy­sta­vo­vať všetko, čo má zo­stať skryté. Kde ne­exis­tuje po­jem cti a dôs­toj­nosti a na slovo člo­veka sa nedá od­vo­lať ani keď ho­vorí “sľu­bu­jem”. Kde ženy od­mie­tajú deti a muži nechcú ro­dinu. Kde sa sop­liaci za vo­lan­tom tat­kovho auta po­kla­dajú za úspeš­ných a kto­koľ­vek, kto má len tro­chu moc, sa vám po­kúša do­ká­zať, že ste úbo­žiak. Kde ľu­dia po­kry­tecky vy­hla­sujú, že ve­ria v Boha, dr­žiac pri­tom v ruke po­há­rik a ne­ma­júc ani naj­men­šie tu­še­nie, čo je to viera.

Kde po­jem žiar­li­vosť je po­kla­daný za niečo ha­neb­ného a skrom­nosť je ne­dos­tat­kom. Kde ľu­dia za­budli na lásku a jed­no­du­cho len hľa­dajú naj­lep­šiu va­riantu par­tnera. Kde ľudí zne­po­kojí každý škra­ba­nec na ich aute, ne­ľu­tujú na jeho od­strá­ne­nie pe­niaze ani čas, a sami pri­tom vy­ze­rajú tak úboho, že mas­ko­vať to do­káže sku­točne len veľmi drahé auto. Kde chlapci pre­pí­jajú pe­niaze ro­di­čov v noč­ných klu­boch, re­hocú sa pri pri­mi­tív­nych zvu­koch a diev­čatá ich za to mi­lujú. Kde muži a ženy už dávno nie sú k ro­zo­zna­niu a kde sa tomu všet­kému do­hro­mady ho­vorí slo­boda voľby – ale tí, ktorí si vy­berú inú cestu, sú o ná­lep­ko­vaní ako za­os­talí des­poti. Ja som si svoju zvo­lil cestu – škoda len, že som ne­na­šiel dosť po­cho­pe­nia u ľudí, u kto­rých som ho hľa­dal naj­viac zo všet­kých.“

„Pe­niaze pre mňa ne­zna­me­najú nič. Za­ro­bil som ich síce dosť, chcem si však uží­vať ži­vot a nie stre­so­vať sa ob­sa­hom môjho ban­ko­vého účtu. Ne­ut­rá­cam veľa a ži­jem jed­no­du­cho, väč­ši­nou v ho­te­loch. Všetci predsa vieme, že oveľa dô­le­ži­tej­šie je dobré zdra­vie.“

Komentáre