Ba­ran

Bo­jíš sa, že jed­ného dňa ťa všetci opus­tia a zo­sta­neš navždy sama. Si spo­lo­čen­ský typ člo­veka a sa­mota je tvo­jou noč­nou mo­rou. Viac ako straty pria­te­ľov sa bo­jíš toho, že prí­deš o muža, kto­rého mi­lu­ješ. Stratu jed­no­du­cho ne­do­ká­žeš len tak pre­dý­chať.

Býk

Strach z ne­známa je pre teba ste­les­ne­ním ho­roru, pre­tože mi­lu­ješ po­cit bez­pe­čia, sta­bi­lity a to ty­pické teplo do­mova.

Blí­ženci

Bo­jíš sa toho, že ne­bu­deš do­ko­nalá. Mi­lu­ješ, ak máš všetko pod kon­tro­lou, vždy všetko stí­haš, si ne­us­tále do­ko­nale na­ho­dená či ro­bíš všet­kých šťast­nými. Po­kiaľ ne­spl­níš svoje vy­soké oča­ká­va­nia, si zo seba skla­maná a do­slova sa bo­jíš ne­do­ko­na­losti. Ne­zná­šaš, keď niečo nie je tip – top.

View this post on Ins­ta­gram

@ju­ule­ech­kaa #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Rak

Naj­väčší strach máš z toho, že ťa ni­kto ne­bude mi­lo­vať tak, ako si za­slú­žiš. Po­kiaľ sa ti však láska pat­rične vra­cia a ty si ju uží­vaš pl­nými dúš­kami, máš ne­us­tále úsmev na pe­rách.

Lev

Keďže sa za kaž­dých okol­ností sna­žíš byť do­mi­nant­ným zna­me­ním, bo­jíš sa, že sa ti ne­dos­tane do­sta­tok po­zor­nosti. Ne­zná­šaš sply­nu­tie s da­vom a tak hľa­dáš vše­možné spô­soby, ako z neho vy­tŕčať.

Panna

Ne­ná­vi­díš chaos. Všetko vo svo­jom ži­vote sa sna­žíš mať do po­sled­ného bodu na­plá­no­vané a zor­ga­ni­zo­vané. Obá­vaš sa čo­ho­koľ­vek, čo by mohlo na­ru­šiť tvoju ru­tinu.

Váhy

Bo­jíš sa toho, že v spo­loč­nosti ne­bu­deš do­sta­točne at­rak­tívna. Mi­lu­ješ akú­koľ­vek krásu a har­mó­niu a desí ťa, po­kiaľ ne­vy­ze­ráš podľa svo­jich pred­stáv. Vždy sa chceš kaž­dému pá­čiť a je jedno, pri akej prí­le­ži­tosti.

Škor­pión

Tvoj naj­väčší strach pred­sta­vuje zra­ni­teľ­nosť. Si ne­bo­jácne zna­me­nie, ktoré si ni­koho ne­púšťa prí­liš blízko k telu. Preto sa bo­jíš ko­mu­koľ­vek dá­vať na­javo svoje po­city.

Stre­lec

Ne­zná­šaš ten po­cit, keď si v pasci. Ne­mys­líme tým fy­zicky, ale emo­ci­onálne, fi­nančne, pro­fe­si­onálne či ak sa chy­tíš do pasce vďaka láske. Mi­lu­ješ svoju be­z­hra­ničnú slo­bodu a po­kiaľ nie­kde uviaz­neš, si z toho v kon­coch.

Ko­zo­ro­žec

Máš naj­väčší strach z od­miet­nu­tia. Ne­zná­šaš za­han­be­nie či po­ní­že­nie a mys­líš si, že kvôli tomu ľu­dia od teba bo­čia. Uro­bila by si čo­koľ­vek preto, aby ťa ni­kto ne­od­mie­tol, pre­tože od­miet­nu­tia sa de­síš na­viac.

Vod­nár

Si vždy v naj­lep­šej kon­dí­cii a tak sa obá­vaš, že jed­ného dňa tvoja vi­ta­lita bude ohro­zená. Pri po­mys­lení na star­nu­tie, vrásky a únavu pod­ľah­neš pa­nike si dep­ri­mo­vaná.

Ryby

Ešte len za­čneš pre­mýš­ľať o strate svo­jej lásky a už pod­lie­haš pa­nike. Si veľmi emo­ci­onálne za­lo­žená a bo­jíš sa, že svoj smú­tok ne­do­ká­žeš udr­žať na uzde.

 

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre