Jed­ným z dô­le­ži­tých vlast­ností v akom­koľ­vek vzťahu me­dzi ľuďmi je ve­dieť sa na­vzá­jom pod­po­riť.

Pod­po­riť svojho blíz­keho v ťaž­kých chví­ľach či jeho snoch je zna­kom toho, že nám na ňom zá­leží. Nie každý má však pre tento druh pod­pory vro­dený cit. Aj túto vlast­nosť to­tiž ovplyv­ňuje zna­me­nie, v kto­rom sa člo­vek na­ro­dil. Na­sle­du­júce 2 zna­me­nia sú zo všet­kých tie, ktoré jej dá­vajú svo­jim blíz­kym naj­me­nej. Nie je to o tom, že svojho blíz­keho ne­majú radi, ale…

Rak

Rak je zo všet­kých zna­mení ten naj­me­nej pod­po­ru­júci člo­vek. Nie je to preto, že by bol zlým člo­ve­kom, to vô­bec, ale akosi ne­vie vy­cí­tiť, kedy nie­kto v jeho okolí či v jeho vzťahu po­tre­buje po­vzbu­divé slová. Nemá schop­nosť vžiť sa do si­tu­ácie dru­hého a tak ne­do­káže po­cho­piť, ako by mo­hol svo­jimi slo­vami či skut­kami po­môcť.

Ko­zo­ro­žec

Člo­vek v tomto zna­mení je prav­do­vravný a ne­bojí sa po­ve­dať všetko na ro­vinu. Pre túto vlast­nosť si ho ľu­dia vá­žia, no zá­ro­veň mu kvôli tomu chýba zmy­sel pre pod­poru nie­koho iného. Na­prí­klad, ak si jeho par­tner zau­mieni, že niečo do­káže, no Ko­zo­ro­žec vie, že na to nemá, po­vie to na ro­vinu na­miesto toho, aby ho v tom pod­po­ro­val. Nie­kedy je však lep­šie za­hryz­núť si do ja­zyka.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre