Ba­ran:

Pre­tože si sa dí­vala na lásku ako na niečo, čo by ťa len dr­žalo preč od vecí, na kto­rých ti zá­leží. 

Na­miesto toho, aby si sa dí­vala na lásku tak, že ti do ži­vota pri­ne­sie ra­dosť, vá­šeň alebo šťas­tie, vní­mala si to, že by ti láska pre­ká­žala v tom, aby si mohla na­plno žiť. Si pre­sved­čená o tom, že za­mi­lo­vať sa zna­mená, že sa mu­síš vzdať svojho dob­ro­druž­ného ži­vota, ale láska prá­veže robí všetko ešte viac vzru­šu­jú­cej­šie.

Býk:

Pre­tože si chcela, aby bolo v láske a vo vzťahu všetko do­ko­nale na­plá­no­vané. 

Aj keď vieš úp­rimne mi­lo­vať a sna­žíš sa za­mi­lo­vať, sna­žila si sa ovlá­dať a kon­tro­lo­vať všetky časti tvojho ži­vota a to, čo sa s nimi stane. Vzhľa­dom na toto si teda mala za ťažké po­cho­piť to, že láska je bláz­nivá a ne­pred­ví­da­teľná.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Blí­ženci: 

Pre­tože si nech­cela ve­riť, že si za­slú­žiš sku­točné a pravé šťas­tie s inou oso­bou, s kto­rou práve si. 

Za­žila si roz­chod a až te­raz ti do­chá­dza, že to na­ozaj ne­bola osoba pre teba. Dr­žala ťa ďa­leko od tvo­jich snov, ne­po­dr­žala ťa a aj keď sa zdala, že je na­klo­nená tebe, ne­bola.

Rak:

Pre­tože si sa ne­chala roz­čú­liť ma­lič­kos­ťami. 

Po­kiaľ ide o lásku, si ob­di­vu­hodne ot­vo­rená a cit­livá. Tvoj prob­lém je však v tom, že sa ľahko ne­cháš roz­hne­vať ma­lič­kos­ťami. Lenže ty mu­síš po­cho­piť, že aj tá osoba s kto­rou si vo vzťahu má chyby ako každý iný. Ak tvoj par­tner mešká pár mi­nút na ve­čeru alebo ak máte malú hádku ve­čer pri filme, ktorý si po­zriete, ne­zna­mená to, že ťa ne­mi­luje. Hádky do vzťahu pat­ria. Je to niečo, na čom všetci vo vzťahu pra­cujú, tak sa nauč ne­mí­nať ener­giu na ma­lič­kosti a bu­deš oveľa viac šťast­nej­šia.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Lev: 

Pre­tože si ne­chala svoje ego roz­hod­vať za teba. 

Vždy si chcela aby tvoje vzťahy boli do­ko­nalé a aby si udr­žia­vali ne­jaký smer, kto­rým chceš aby išli. Lenže vzťahy sú za­lo­žené na dvoch oso­bách a nie len na tebe. Pro­sím nauč sa to a až po­tom za­čni mi­lo­vať.

Panna:

Pre­tože si strá­vila veľa času pre­mýš­ľa­ním a nie s ľudmi, ktorí tu boli pre teba re­álne. 

Na­miesto toho, aby si si v hlave stále pre­hrá­vala to, prečo to ne­vyšlo a prečo ste sa roz­išli sa skús za­me­rať na to, ako po­kra­čo­vať. Ne­mô­žeš žiť v mi­nu­losti, po­hni sa ďa­lej a sú­streď sa na bu­dúc­nosť.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Váhy:

Pre­tože si chcela prí­liš veľa vecí na­raz.

Chcela  si po­hod­lie, chcela si dl­ho­dobý a dobrý vzťah, chcela si vzru­še­nie, vá­šeň a zá­ro­veň si nech­cela zmeš­kať ani jednu spo­lo­čen­skú ak­ciu a všetko malo kla­pať na 100%. Ne­našla si svoju lásku preto, pre­tože si ešte ne­bola pri­pra­vená ro­biť malé obe­to­va­nia pre iných. Za­mi­lo­va­nie sa do jed­nej osoby ne­zna­mená, že sa mu­síš tohto všet­kého vzdať – mô­žeš do­siah­nuť me­dzi tý­mito ve­cami a lás­kou rov­no­váhu, len na tom pra­cuj.

Škor­pión: 

Pre­tože si chcela zo­stať ta­jomná a od dru­hej osoby si chcela až je ot­vo­rená. 

Tvoj ná­zor na toto bol veľmi ne­spra­vod­livý. Chcela si mať svoje sú­kro­mie, svoje ta­jom­stvá, svoju od­de­le­nosť ale tiež si chcela, aby bola druhá osoba na 100% ot­vo­rená, do­stupná a pri­pra­vená na to, aby si ty ni­kdy ne­mu­sela žiar­liť. V roku 2017  ešte stále ne­vieš nájsť rov­no­váhu vo svo­jich vzťa­hoch.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Stre­lec: 

Pre­tože si ne­bola veľmi ak­tívna, čo sa vzťa­hov týka. 

Tvoj opti­miz­mus a po­cit šťas­tia sú skvelé veci – ale môže to nie­kedy zna­me­nať, že si až pri­veľmi pa­sívna a bez­sta­rostná vo svo­jom mi­lost­nom ži­vote. Kým ne­bu­deš ro­biť rázne a „ak­tívne“ roz­hod­nu­tia, ne­náj­deš tú správnu osobu.

Ko­zo­ro­žec:

Pre­tože v su­toč­nosti láska nie je tvo­jou pri­ori­tou. 

Tvoje am­bí­cie, po­ten­ciál a za­me­ra­nie sa na tvoju ka­ri­éru sú ob­di­vu­hod­nými vlast­nos­ťami av­šak vô­bec sa ne­sta­ráš o lásku a za­mi­lo­va­nie. Pri tejto téme sa cí­tiš byť veľmi frus­tro­vaná a bo­jíš sa o to, že by si mu­sela ro­biť veľké zmeny v tvo­jom ži­vote. Ale raz to bude mu­sieť prísť, mu­síš vy­skú­šať lásku ako tvoju pri­oritu.

zdroj: pi­xa­bay.com pi­xa­bay.com

Vod­nár: 

Pre­tože si od­mie­tala spo­jiť sa s nie­kým hl­b­šie.

Na­miesto toho, aby si pre­ží­vala ra­dosť a po­te­še­nie, od­mie­tala si ris­ko­vať a tvoje srdce ot­vá­rať nie­komu, kto ťa mo­hol uro­biť re­álne šťast­ným.

Ryby:

Pre­tože sa bo­jíš po­ze­rať na lásku prak­ticky. 

Tvoj po­hľad na lásku je ako na niečo, čo by malo byť vždy ro­man­tické, bez­chybné a ča­ro­vné. Lenže ty sa bo­jíš toho, že ni­kto nie je ab­so­lútne do­ko­nalý a že žia­den vzťah ne­bude taký skvelý ako na za­čiatku. No za­čni tro­chu viac ris­ko­vať a uvi­díš, že sa to oplatí.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre