Ba­ran: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože si prí­liš ne­tr­pez­livá na hra­nie ci­to­vých hier. Chceš ve­dieť, čo sa deje me­dzi te­bou a ním hneď te­raz. Ne­ná­vi­díš tú ne­prí­jemnú ne­is­totu, ktorú po­ci­ťu­ješ. Ale láska si vy­ža­duje čas, ne­mô­žeš chcieť všetko te­raz a hneď.

Blí­ženci: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože vždy hľa­dáš len tú naj­lep­šiu vec. Stále cí­tiš, aj keď si vo vzťahu, že môže prísť nie­kto lepší a iný.

Rak: 

Lásku od seba od­há­ňaš preto, že si prí­liš ne­istá v svo­jich ci­toch. Ne­vieš či to, čo cí­tiš k nie­komu je láska alebo len osa­me­losť, ktorú po­ci­ťu­ješ.

Lev: 

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože máš strach z usa­de­nia. Ako Lev po­znáš svoju hod­notu až prí­liš dobre a nech­ceš skon­čiť s nie­kým, kto si ťa ne­za­slúž. SI veľmi vy­be­ravá a ne­usa­díš sa len tak s nie­kým.

zdroj: unsp­lash.com

Panna: 

Lásku od seba odo­že­nieš, pre­tože vždy náj­deš niečo, čo ti na da­nom člo­veku vadí a čo je zle. Ale tá láska, ktorú ti dáva člo­vek, je viac ako tie ma­ličké chyby, ktoré robí a ty si vždy náj­deš ne­jakú zá­mienku na to, čo je zle a čo mo­hol uro­biť lep­šie. Skús sa však te­raz za­me­rať na jeho lásku a dobro.

Váhy: 

Lásku od­mie­taš, pre­tože sa bo­jíš ub­lí­že­nia. Všetci už boli zra­není a ty to dobre vieš, preto to nech­ceš za­žiť znova. z tohto dô­vodu sa bo­jíš za­mi­lo­vať.

Škor­pión: 

Lásku od seba od­há­ňaš, pre­tože máš dô­verné prob­lémy, ktoré nech­ceš ni­komu pre­zra­diť. Ni­kdy si ne­púš­ťaš nie­koho prí­liš blízko na to, aby ti mo­hol po­môcť vy­rie­šiť tvoje prob­lémy. Sna­žíš sa to vy­rie­šiť sama, ale nie­kedy je lep­šie, ak sú na to dvaja. 🙂

Stre­lec: 

Lásku od­mie­taš, pre­tože si kaž­dého veľmi ide­a­li­zu­ješ. A nie­kedy si až moc na­ivná. Keď s nie­kým za­čneš ran­diť a brať ho vážne, ub­líži ti. Preto si už dá­vaš po­zor a ne­pri­jí­maš lásku.

zdroj: unsp­lash.com

Ko­zo­ro­žec:

Od­há­ňaš od seba lásku, pre­tože si prí­liš za­nep­ráz­dnená. Ale vždy je to len vý­ho­vorka. Sku­točne sa bo­jíš lásky, pre­tože sa bo­jíš, že ti to na­ruší tvoj po­kojný ži­vot.

Vod­nár: 

Nech­ceš lásku, pre­tože ni­komu ne­do­ká­žeš ve­riť. Ako vod­nárka sa ospra­vedl­ňu­ješ tým, že si pre­hnane cit­livá. Vždy sa cí­tiš veľmi ne­isto a úz­kost­livo ak máš ísť s nie­kým na rande. Ale stoja ti tie stavy za to? Za to, že stra­tíš lásku?

Ryby:

Lásku od­há­ňaš, pre­tože máš až ne­uve­ri­teľné ne­re­a­lis­tické oča­ká­va­nia. Lásku de­fi­nu­ješ ako mo­týle v bru­chu a bla­že­nosť. Ale je to pravda? Nie tak cel­kom. Aj keď sú to ur­čite veci, ktoré ku láske pat­ria, tiež je to tvrdá práca, kom­pro­misy a veľa ďal­šieho, vďaka čomu bude váš vzťah pev­nejší a lepší. Nájdi nie­koho, kto stojí za to, aby o teba bo­jo­val. Bu­deš vďačná, že si to uro­bila.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre